Ν. 3044/02 (ΜΣΔ) - Υπηρεσίες Μηχανικών

Go to content

Main menu:

Αυθαίρετα

Ν-3044/02 ( ΦΕΚ-197/Α/27-8-02 )
Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων (ΜΣΔ)


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α
Μεταφορά του Συντελεστή Δόμησης


ΑΡΘΡΟΝ-1
Εννοια

1. Ο κύριος ακινήτου που είναι βαρυνόμενο κατά τις διατάξεις του Αρθ-3, έχει δικαίωμα να μεταφέρει το συντελεστή δόμησης (ΜΣΔ), που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σ' αυτό, σε άλλο ακίνητο ή σε άλλη θέση του ίδιου ακινήτου (ωφελούμενο ακίνητο).

2. Το αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο δικαίωμα συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων με την οποία εγκρίνεται η έκδοση τίτλου ΜΣΔ. Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ), δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μεταγράφεται.

3. Ο συντελεστής δόμησης (ΣΔ) που μεταφέρεται, αφαιρείται οριστικώς από το βαρυνόμενο ακίνητο. Η ρύθμιση αυτή ενεργεί υπέρ και κατά των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του κυρίου του ακινήτου και συνοδεύει το ακίνητο ακόμα και στην περίπτωση πρωτότυπου τρόπου κτήσης κυριότητας σε αυτό.

4. Με την αναφερόμενη στην παρ.2 απόφαση, προσδιορίζονται οι επιφάνειες που μεταφέρονται από το βαρυνόμενο ακίνητο. Οι επιφάνειες αυτές υπολογίζονται με αφαίρεση των επιφανειών των κτισμάτων που διατηρούνται, από τις επιφάνειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν με βάση το ΣΔ ο οποίος ισχύει στην περιοχή όπου βρίσκεται το βαρυνόμενο ακίνητο, χωρίς να υπολογίζονται δομήσιμες επιφάνειες υπογείων.

ΑΡΘΡΟΝ-2
Τίτλος Δικαιώματος

1. Το δικαίωμα για μεταφορά ΣΔ ενσωματώνεται σε τίτλο ο οποίος εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων. Ο τίτλος είναι ονομαστικός, και μεταβιβάζεται ελεύθερα, το δικαίωμα δε που ενσωματώνεται σ' αυτόν είναι διαιρετό.

2. Η έκδοση του τίτλου καθώς και η πρώτη μεταβίβασή του, δεν υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ακινήτου ή σε οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, δικαίωμα, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου, των ΟΤΑ α και β βαθμού ή οποιουδήποτε τρίτου, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την επιβολή του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
(Σ.Σ βλέπε Αποφ-8387/04 ΦΕΚ-162/Δ/27-2-04 Διαδικασία έγκρισης χορήγησης τίτλου δικαιώματος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης)

3. Σε ρυμοτομούμενα ακίνητα όπου υπάρχουν κτίσματα δεν επιτρέπεται η έκδοση τίτλου ΜΣΔ αν δεν έχουν προηγουμένως κατεδαφιστεί τα κτίσματα. Για την κατεδάφιση προσκομίζεται βεβαίωση της πολεοδομικής υπηρεσίας.

4. Η μεταβίβαση του τίτλου στο νέο δικαιούχο γίνεται με πράξη, που σημειώνεται στον τίτλο, και σχετική εγγραφή στο Μητρώο ΜΣΔ.

5. Για κάθε τίτλο που εκδίδεται καταβάλλεται παράβολο εκατό Ευρώ υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ). Υπόχρεος σε καταβολή είναι ο δικαιούχος του τίτλου. Το ύψος του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το τίμημα από τη μεταβίβαση τίτλου ΜΣΔ των ακινήτων που αναφέρονται στην περιπτ.α της παρ.1 του επόμενου άρθρου και ανήκουν στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ, α και β βαθμού διατίθεται αποκλειστικά για έργα διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με προτεραιότητα την αποκατάσταση και συντήρηση των βαρυνόμενων ακινήτων. Αν πρόκειται για βαρυνόμενα ακίνητα του Δημοσίου, το τίμημα από τη μεταβίβαση του τίτλου ΜΣΔ κατατίθεται στο ΕΤΕΡΠΣ και διατίθεται αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς.

ΑΡΘΡΟΝ-3
Βαρυνόμενα ακίνητα

1. Βαρυνόμενα ακίνητα για τα οποία επιτρέπεται να εκδοθεί τίτλος ΜΣΔ είναι:
(Σ.Σ Για τους τίλους που έχουν εκδοθεί με προισχύουσες διατάξεις βλέπε Εγκ-10735/28/04 Εγκ-28/04 ,
και Εγκ-11654/38/26-4-04 Εγκ-38/04 )

α) Ακίνητα με κτίρια, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί τα ίδια ή η χρήση τους διατηρητέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-4 του Ν-1577/85, (ΦΕΚ-210/Α/85) ή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του Αρθ-79 του ΝΔ-8/73 (ΦΕΚ-124/Α/73), καθώς και ακίνητα στα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ.β της παρ.4 του Αρθ-4 του Ν-1577/85, έχουν επιβληθεί όροι και περιορισμοί δόμησης για την προστασία και ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων.

β) Ακίνητα με οικοδομήματα, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και γενικώς της πολιτιστικής κληρονομιάς.

γ) Ακίνητα εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού, τα οποία χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και γενικώς της πολιτιστικής κληρονομιάς αρχαιολογικοί χώροι ή ιστορικοί τόποι και για τα οποία έχουν τεθεί περιορισμοί στην εξάντληση του ΣΔ ή στα οποία απαγορεύεται τελείως η δόμηση.

δ) Ακίνητα τα οποία χαρακτηρίζονται από τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, κοινόχρηστοι χώροι. Στα ακίνητα αυτά τίτλος ΜΣΔ εκδίδεται μόνο για το ρυμοτομούμενο τμήμα, για το οποίο δεν είναι υπόχρεος προς καταβολή της αποζημίωσης ο ίδιος ο κύριος του ακινήτου όπως το ακίνητο υφίσταται κατά την έγκριση του σχεδίου πόλης και με την προϋπόθεση ότι ο κύριος του ακινήτου αποδέχεται αυτό το είδος αποζημίωσης. Για τα ανωτέρω ακίνητα, η απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την έγκριση του σχεδίου πόλης, θεωρείται ότι συντελείται με την έκδοση του τίτλου ΜΣΔ.

2. Ακίνητα που αναφέρονται στις περιπτ.α, περιπτ.β και περιπτ.γ δεν θερωρούνται βαρυνόμενα εφόσον έχουν χαρακτηριστεί χώροι κοινής ωφέλειας ή είναι χώροι λατρείας οποιουδήποτε δόγματος. Ακίνητα που αναφέρονται στις περιπτ.β και περιπτ.γ δεν θεωρούνται βαρυνόμενα εφόσον ανήκουν στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ με εξαίρεση τους ΟΤΑ α και β βαθμού.

3. Επιτρέπεται η μεταφορά ολόκληρου του ΣΔ των ακινήτων που αναφέρονται στις περιπτ.α, περιπτ.β και περιπτ.γ της παρ.1, εφόσον ο κύριος παραχωρήσει την κυριότητα στο Δημόσιο ή στον οικείο ΟΤΑ α βαθμού, χωρίς άλλο αντάλλαγμα. Σε περίπτωση συγκυριότητας, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να εφαρμοστεί και για κάθε συγκύριο για το ποσοστό που του αναλογεί. Οι φορολογικές απαλλαγές της παρ.2 του Αρθ-2 ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.

4. Στις περιπτ.α. περιπτ.β και περιπτ.γ της παρ.1, η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η έκδοση τίτλου ΜΣΔ και ο τίτλος, αφορούν και το τυχόν ρυμοτομούμενο τμήμα, δομημένο ή μη, του διατηρητέου ακινήτου.

ΑΡΘΡΟΝ-4
Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης

1. Η μεταφορά του ΣΔ πραγματοποιείται αποκλειστικά σε ακίνητο (ωφελούμενο ακίνητο) που βρίσκεται μέσα σε Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ).

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικίας Περιφέρειας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΠΣΧΟΠ) και γνώμη του οικείου ΟΤΑ α βαθμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η ΖΥΣ. Η ΖΥΣ αποτυπώνεται σε σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση και δημοσιεύεται μαζί μ' αυτήν.

Στις περιοχές αρμοδιότητας των Οργανισμών που έχουν συσταθεί κατ' εξουσιοδότηση του Αρθ-3 του Ν-2508/97 (ΦΕΚ-124/Α/97), ή με το Ν-1515/85 (ΦΕΚ-18/Α/85), ή με το Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α/85), η ΖΥΣ καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Οργανισμού και του οικείου ΟΤΑ α' βαθμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ΖΥΣ αποτυπώνεται σε σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση και δημοσιεύεται μαζί με αυτήν.
(Σ.Σ Βλέπε περιπτώσεις που είναι δυνατή η εφαρμογή της μεταφοράς συντελεστή δόμησης ΜΣΔ Εγκ-10735/28/04 Εγκ-28/04 )

3. Οι ΖΥΣ καθορίζονται ύστερα από εκπόνηση μελέτης, σε περιοχές για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού που υφίσταται πριν από το 1923.

β) βρίσκονται εκτός των καθορισμένων ορίων, ιστορικών τόπων, παραδοσιακών ή αξιόλογων οικισμών, αρχαιολογικών χώρων, περιοχών που προβλέπονται στην παρ.3 του Αρθ-18 του Ν-1650/86 (ΦΕΚ-160/Α/86) ή περιοχών που προβλέπονται στην παρ.1β του Αρθ-4 του Ν-1577/85 και εκτός των ορίων περιοχών, στις οποίες έχουν επιβληθεί ειδικοί όροι δόμησης για την προστασία παραδοσιακών ή αρχιτεκτονικών συνόλων, αρχαιολογικών χώρων ή άλλων πολιτιστικών ή περιβαλλοντικά αξιόλογων στοιχείων.

γ) βρίσκονται εκτός ιστορικών κέντρων πόλεων, με εξαίρεση τμήματά τους που αναπλάθονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ.Β του Ν-2508/97.

δ) βρίσκονται εκτός καθορισμένων ορίων περιοχών, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ζώνες προστασίας χώρων ή κτιρίων, που έχουν κηρυχθεί για οποιονδήποτε λόγο προστατευόμενοι σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ε) βρίσκονται εκτός των δύο πρώτων οικοδομικών τετραγώνων (ΟΤ) από τη γραμμή του αιγιαλού ή της όχθης προκειμένου για μεγάλες λίμνες ή πλεύσιμους ποταμούς.

στ) δεν έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας ή Ζώνες Αστικού Αναδασμού ή Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-10 του Ν-1337/83 (ΦΕΚ-33/Α/83), του Ν-947/79 (ΦΕΚ-169/Α/79) και του Αρθ-18 του Ν-2508/97.

ζ) βρίσκονται εκτός περιοχών που έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης με τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και εκτός περιοχών που έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης με τις διατάξεις του Αρθ-29 του Ν-1947/91 (ΦΕΚ-70/Α/91) και εκτός Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) που προβλέπονται στο Αρθ-24 του Ν-2508/97, εκτός εάν έχουν ενσωματωθεί σε περιοχές αστικών συγκροτημάτων.

η) δε βρίσκονται σε περιοχές με έντονη κλίση. Ως τέτοιες καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες υπάρχουν δρόμοι με κλίση μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%).

4. Με τη μελέτη για τον καθορισμό ΖΥΣ, προσδιορίζεται μέσα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, η ζώνη υποδοχής μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Προσδιορίζεται επίσης, σε ποσοστό επί του συνολικού εμβαδού των δομήσιμων επιφανειών της ζώνης, όπως αυτό προκύπτει από τον υπολογισμό των συντελεστών δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, το ανώτατο συνολικό εμβαδόν δομήσιμων επιφανειών που επιτρέπεται να μεταφερθεί μέσα σ' αυτήν, αφού σταθμιστούν τα παρακάτω στοιχεία:

α) το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης του ισχύοντος ΣΔ της ζώνης, προκύπτει από τις χωροταξικές και πολεοδομικές κατευθύνσεις καθώς και τους αναπτυξιακούς στόχους για την περιοχή, όπως η οικιστική ανάπτυξη, τα περιθώρια επιβάρυνσής της, η θέση, η φυσιογνωμία και η ιδιαιτερότητά της, τα δίκτυα υποδομής και ο κοινωνικός εξοπλισμός.

β) δεν αλλοιώνεται η οικιστική φυσιογνωμία της περιοχής.

γ) οι κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι για την ανέγερση κοινωφελών κτιρίων, όπως προβλέπονται από το ρυμοτομικό σχέδιο, μετά την πραγματοποίηση της ΜΣΔ επαρκούν για τις ανάγκες της περιοχής.

5. Επιτρέπεται η ΜΣΔ σε ωφελούμενο ακίνητο που βρίσκεται σε περιοχή η οποία έχει καθοριστεί ως Ζώνη Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ) με προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-2 του Ν-880/79 (ΦΕΚ-58/Α/79). Η πραγματοποίηση ΜΣΔ σε ΖΑΣ διενεργείται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που προβλέπονται στην πράξη καθορισμού της, ανεξαρτήτως εάν, εν τω μεταξύ, έχει τροποποιηθεί το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής.
(Σ.Σ Βλέπε περιπτώσεις που είναι δυνατή η εφαρμογή της μεταφοράς συντελεστή δόμησης ΜΣΔ Εγκ-10735/28/04 Εγκ-28/04

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση ΜΣΔ σε περιοχή η οποία έχει καθοριστεί ως Ζώνη Αγοράς Συντελεστή Δόμησης (ΖΑΣ) με προεδρικό διάταγμα, κατ' εξουσιοδότηση του Αρθ-2  του Ν-880/79, λόγω αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του Αρθ-2  του ν-880/79.
Κατά συνέπεια και η διάταξη της παρ.5 του Αρθ-4 του παρόντος είναι αντισυνταγματική και, ως εκ τούτου, μη εφαρμοστέα.
Περαιτέρω οι διατάξεις του Αρθ-5 του παρόντος, καθώς και της κοινής υπουργικής Αποφ-5636/3-2-04 , είναι ανεφάρμοστες και δεν υφίσταται πεδίο εφαρμογής τους, μέχρι να καθορισθούν Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ) κατά τρόπο συνταγματικά αποδεκτό.
Ακυρώνεται εν μέρει η ΚΥΑ 5636/04  κατά το μέρος που με την εφαρμογής της καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση ΜΣΔ σε Ζώνες Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ)  - βλέπε σχετικά ΣτΕ-2366/07  (ολομ.) καθώς επίσης και την ερμηνευτική, για την εφαρμογή του θεσμού της ΜΣΔ, Εγκ-21859/10  του ΥΠΕΚΑ, όπου και γίνεται αποδεκτή η Γνωμ-192/10  του ΝΣΚ)


ΑΡΘΡΟΝ-5
Εννοια και περιορισμοί που ισχύουν, για την πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ωφελούμενο ακίνητο

1. Πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης, είναι η προσθήκη συντελεστή δόμησης σε ωφελούμενο ακίνητο λόγω ΜΣΔ. Ως πραγματοποίηση θεωρείται η έκδοση απόφασης του προϊσταμένου της αναφερόμενης στην παρ.3 υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή μεταγράφεται.
(Σ.Σ Για την πραγματοποίηση της μεταφοράς και τα στοιχεία που συνυποβάλλονται βλέπε Αποφ-5636/04 ΦΕΚ-123/Δ/17-2-04  )

2. Με την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο αποσβέννυται το δικαίωμα που ενσωματώνεται στον τίτλο και ο τίτλος ακυρώνεται με επισημείωση σ' αυτόν της ακύρωσης και της εγκριτικής απόφασης για την πραγματοποίηση ΜΣΔ. Εάν ο τίτλος χρησιμοποιείται μόνον εν μέρει κατά την έγκριση πραγματοποίησης ΜΣΔ, η επισημείωση για την ακύρωσή του γίνεται μόνον για το ακυρούμενο μέρος το οποίο στρογγυλοποιείται προς τα πάνω σε ακέραιες μονάδες τετραγωνικών μέτρων.

3. Αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση πραγματοποίησης ΜΣΔ είναι η αρμόδια για πολεοδομικά θέματα Διεύθυνσης κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια της οποία βρίσκεται το ωφελούμενο ακίνητο. Η υπηρεσία αυτή καθίσταται αποκλειστικά αρμόδια για την έκδοση οικοδομικής άδειας, για το σύνολο της οικοδομής καθώς και για τον έλεγχο των σχετικών οικοδομικών εργασιών και την εφαρμογή των διατάξεων για τις αυθαίρετες κατασκευές, όταν γίνεται πραγματοποίηση ΜΣΔ.

Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας καταβάλλεται από τους δικαιούχους του ωφελουμένου ακινήτου υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ ποσό ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%) της αντικειμενικής αξίας του προστιθέμενου ΣΔ. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού αυτού αποδίδεται από το ΕΤΕΡΠΣ στον ΟΤΑ α βαθμού, όπου βρίσκεται το ωφελούμενο ακίνητο και διατίθεται αποκλειστικά για τη μελέτη και την κατασκευή έργων αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των αστικών περιοχών, καθώς και την προστασία και την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

4. Η πραγματοποίηση ΜΣΔ από βαρυνόμενο ακίνητο που αναφέρεται στην περιπτ.δ της παρ.1 του Αρθ-3, επιτρέπεται μόνο σε ωφελούμενο το οποίο βρίσκεται σε ΖΥΣ ή ΖΑΣ του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας με το βαρυνόμενο. Εάν ο Δήμος ή η Κοινότητα υπάγεται σε καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας στο σύνολό του, η πραγματοποίηση επιτρέπεται σε ωφελούμενο που βρίσκεται σε ΖΥΣ ή ΖΑΣ όμορου Δήμου ή Κοινότητας.

Η πραγματοποίηση ΜΣΔ από βαρυνόμενο ακίνητο που αναφέρεται στις υπόλοιπες περιπτώσεις της παρ.1 του Αρθ-3, επιτρέπεται σε ωφελούμενο που βρίσκεται σε ΖΥΣ ή ΖΑΣ Δήμου ή Κοινότητας της ίδιας Περιφέρειας με το βαρυνόμενο.

5. Με την απόφαση που προβλέπεται στην παρ.1 καθορίζεται ο συντελεστής δόμησης που μεταφέρεται από το βαρυνόμενο ακίνητο ως πρόσθετο εμβαδόν επιφανειών, οι οποίες επιτρέπεται να δομηθούν στο ωφελούμενο ακίνητο. Ο καθορισμός γίνεται αφού ληφθούν υπόψη οι προς μεταφορά επιφάνειες του τίτλου, οι σχέσεις αξίας γης ανά μονάδα επιφάνειας του βαρυνόμενου και του ωφελούμενου, ο συντελεστής δόμησης που αναγράφεται στον τίτλο καθώς και εκείνος που ισχύει στην περιοχή του ωφελούμενου ακινήτου.

Ο συντελεστής δόμησης που μεταφέρεται προστίθεται οριστικώς στο ωφελούμενο ακίνητο, από την ημερομηνία μεταγραφής της πιο πάνω απόφασης. Η ρύθμιση αυτή ενεργεί υπέρ και κατά των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του κυρίου του ωφελούμενου ακινήτου και συνοδεύει το ακίνητο ακόμα και στην περίπτωση πρωτότυπου τρόπου κτήσης της κυριότητας σ' αυτό.

6. Η πραγματοποίηση ΜΣΔ επιτρέπεται να γίνεται και εν μέρει ή διαδοχικώς, από το ίδιο βαρυνόμενο ή από διάφορα βαρυνόμενα, προς το ίδιο ή διάφορα ωφελούμενα.

7. Εάν το ωφελούμενο βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με κτίριο που υπάγεται στις περιπτ.α, περιπτ.β. και περιπτ.γ της παρ.1 του Αρθ-3, για την έγκριση πραγματοποίησης ΜΣΔ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την προστασία του.

"8. Στις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) και στις ΖΑΣ για τον καθορισμό της ποσοστιαίας αύξησης του ισχύοντος συντελεστή δόμησης (ΣΔ) ισχύουν οι εξής ανά χρήση περιορισμοί και προϋποθέσεις, χωρίς τους περιορισμούς της παρ.1 του Αρθ-1   του Ν-880/79 (ΦΕΚ-58/Α/79) για τις περιοχές στις οποίες ο ισχύων συντελεστής δόμησης είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 2,4:

α) Σε περιοχές με χρήση αμιγούς κατοικίας ή μόνο κατοικίας, η ποσοστιαία αύξηση του ΣΔ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20 % του ισχύοντος στην περιοχή, για ΣΔ μέχρι 0,8, το 15 % για το τμήμα του ΣΔ πάνω από 0,8 μέχρι και 1,2 και το 10 % για το τμήμα του ΣΔ πάνω από 1,2.

Σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας η ποσοστιαία αύξηση του ΣΔ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10 % του ισχύοντος.

Η ποσοστιαία αύξηση του ισχύοντος ΣΔ στις περιοχές της παρούσας περίπτωσης αφορά μόνο στην επαύξηση χώρων κατοικίας ή βοηθητικών χώρων αυτής.

β) Σε περιοχές με χρήση γενικής κατοικίας ή περιοχές εντός σχεδίου, στις οποίες δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις με δεσμευτικό τρόπο, η ποσοστιαία αύξηση του ΣΔ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 25 % του ισχύοντος στην περιοχή για ΣΔ μέχρι 0,8, το 20 % για το τμήμα του ΣΔ πάνω από 0,8 μέχρι και 1,2 και το 15 % για το τμήμα του ΣΔ πάνω από 1,2. Σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, εφόσον προβλέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, η ποσοστιαία αύξηση του ΣΔ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15 % του ισχύοντος ΣΔ.

γ) Σε περιοχές με χρήση πολεοδομικού κέντρου η ποσοστιαία αύξηση του ΣΔ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 30 % του ισχύοντος στην περιοχή για ΣΔ μέχρι 0,8, το 25 % για το τμήμα του ΣΔ πάνω από 0,8 μέχρι και 1,2 και το 20 % για το τμήμα του ΣΔ πάνω από 1,2, προκειμένου για κτίρια κατοικίας και 40 %, 35 % και 30 % αντίστοιχα, για ειδικά κτίρια. Σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, εφόσον προβλέπεται η χρήση πολεοδομικού κέντρου, η ποσοστιαία αύξηση του ΣΔ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % του ισχύοντος στην περιοχή για κτίρια κατοικίας και το 30 % για ειδικά κτίρια.

δ) Σε περιοχές με ειδικές χρήσεις η ποσοστιαία αύξηση του ΣΔ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20 % του ισχύοντος ΣΔ.

9. Για το ποσοστό κάλυψης του ωφελούμενου οικοπέδου, το ύψος, την απόσταση από τα όρια του οικοπέδου, τους χώρους στάθμευσης του ωφελούμενου ακινήτου και των επιφανειών που επιτρέπεται να μεταφέρονται από άλλους δήμους ή κοινότητες, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί και προϋποθέσεις:

α) Το ποσοστό κάλυψης του ωφελούμενου οικοπέδου μετά την πραγματοποίηση της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ισχύον για την περιοχή, όπως αυτό καθορίζεται από τις γενικές και ειδικές διατάξεις.

β) Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ανώτατου για την περιοχή ύψους, είτε αυτό καθορίζεται με ειδικό πολεοδομικό κανονισμό είτε προκύπτει από τις διατάξεις του Αρθ-9   του ΓΟΚ/85 για το ΣΔ που ισχύει για το ωφελούμενο ακίνητο πριν την πραγματοποίηση ΜΣΔ.

Ειδικά σε περιοχές με χρήση πολεοδομικού κέντρου (υπερτοπικού ή τοπικού) ή γενικής κατοικίας στις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων και μόνο για τα τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν στις μεταφερόμενες επιφάνειες, το ανώτατο ύψος καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-9 του ΓΟΚ/85 και με βάση το ΣΔ που διαμορφώνεται για το ωφελούμενο ακίνητο μετά την πραγματοποίηση της ΜΣΔ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην παρ.9 του Αρθ-9 του ΓΟΚ/85.

γ) Επιβάλλεται να τηρείται η απόσταση Δ, που καθορίζεται από τις διατάξεις του Αρθ-9 του ΓΟΚ/85 και προκύπτει σύμφωνα με το τελικό ύψος της οικοδομής μετά την πραγματοποίηση ΜΣΔ. Σε περιπτώσεις προσθηκών κατά το ύψος σε νομίμως υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κτίρια, επιτρέπεται η πραγματοποίηση ΜΣΔ, εφαρμοζομένων αναλόγως των ισχυουσών διατάξεων περί προσθηκών.

δ) Εξασφαλίζονται οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, οι οποίες απαιτούνται λόγω της ΜΣΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-960/79 (ΦΕΚ-194/Α/79 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των κατ' εξουσιοδότηση του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, στο ωφελούμενο ακίνητο ή σε ακίνητο σε απόσταση από το ωφελούμενο, όπως προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις.

Οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, που απαιτούνται λόγω της ΜΣΔ, δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται στο προκήπιο, εκτός εάν η απαιτούμενη θέση είναι μία.

Στις περιπτώσεις ακινήτων επί βασικού ή πρωτεύοντος ή δευτερεύοντος οδικού δικτύου, η πραγματοποίηση ΜΣΔ επιτρέπεται μόνον εφόσον οι θέσεις στάθμευσης που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω διατάξεις για το συνολικό ΣΔ, αυξηθούν κατά το ποσοστό αύξησης του ισχύοντος ΣΔ και ύστερα από σχετική έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας για την κυκλοφορία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων.

ε) Το ωφελούμενο οικόπεδο πρέπει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο είτε κατά κανόνα είτε κατά παρέκκλιση.

στ) Οι δομήσιμες επιφάνειες που μεταφέρονται σε ΖΥΣ ή ΖΑΣ από βαρυνόμενα ακίνητα άλλων δήμων ή κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ.4 του Αρθ-5 του νόμου αυτού, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 40 % των δυνάμενων να πραγματοποιηθούν σε αυτές επιφανειών".
(Σ.Σ Οι παρ.8 και παρ.9 προσετέθησαν με την παρ.1 Αρθ-14  του Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/31-12-03
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση ΜΣΔ σε περιοχή η οποία έχει καθοριστεί ως Ζώνη Αγοράς Συντελεστή Δόμησης (ΖΑΣ) με προεδρικό διάταγμα, κατ' εξουσιοδότηση του Αρθ-2  του Ν-880/79, λόγω αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του Αρθ-2  του ν-880/79.
Κατά συνέπεια και η διάταξη της παρ.5 του Αρθ-4 του παρόντος είναι αντισυνταγματική και, ως εκ τούτου, μη εφαρμοστέα.
Περαιτέρω οι διατάξεις του Αρθ-5 του παρόντος, καθώς και της κοινής υπουργικής Αποφ-5636/3-2-04 , είναι ανεφάρμοστες και δεν υφίσταται πεδίο εφαρμογής τους, μέχρι να καθορισθούν Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ) κατά τρόπο συνταγματικά αποδεκτό.
Ακυρώνεται εν μέρει η ΚΥΑ 5636/04  κατά το μέρος που με την εφαρμογής της καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση ΜΣΔ σε Ζώνες Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ)  - βλέπε σχετικά ΣτΕ-2366/07  (ολομ.) καθώς επίσης και την ερμηνευτική, για την εφαρμογή του θεσμού της ΜΣΔ, Εγκ-21859/10  του ΥΠΕΚΑ, όπου και γίνεται αποδεκτή η Γνωμ-192/10  του ΝΣΚ)


ΑΡΘΡΟΝ-6
Εξουσιοδοτήσεις

"1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται:
(Σ.Σ βλέπε Αποφ-5636/04 ΦΕΚ-123/Δ/17-2-04  Πραγματοποίηση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης ΜΣΔ)

α) Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση της απόφασης με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση ΜΣΔ, καθώς και το ειδικότερο περιεχόμενο της απόφασης αυτής.

β) Ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο καθορίζεται η επιφάνεια που μεταφέρεται στο ωφελούμενο ακίνητο και ο τρόπος με τον οποίο εκτιμάται η αγοραία οικοπεδική αξία του βαρυνόμενου και του ωφελούμενου ακινήτου. Ο τρόπος καθορισμού και εκτίμησης μπορούν να αποτυπώνονται σε μαθηματικό τύπο.

γ) Κάθε σχετικό θέμα για την πραγματοποίηση του μεταφερόμενου συντελεστή στο ωφελούμενο ακίνητο".

(Σ.Σ Η παρ.1 τίθεται εις αντικατάσταση των παρ.1 και παρ.2 σύμφωνα με την παρ.2 Αρθ-14   του Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/31-12-03
και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται σε 2,3 και 4)
(ΠΡΟΣΟΧΗ δεν Ισχύουν είναι οι παλαιές παρ.1 και παρ.2
1. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται:
α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που ισχύουν κατά την πραγματοποίηση ΜΣΔ, ιδίως όσον αφορά α) την αύξηση που επιτρέπεται να πραγματοποιείται στον ΣΔ ο οποίος ισχύει στην περιοχή που βρίσκεται το ωφελούμενο ακίνητο, χωρίς τους περιορισμούς της παρ.1 του Αρθ-1 του Ν-880/79 (ΦΕΚ-58/Α/79) για τις περιοχές στις οποίες ο ισχύων συντελεστής δόμησης είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 2,4, β) το ποσοστό κάλυψης του ωφελούμενου οικοπέδου, γ) το επιτρεπόμενο ύψος, δ) την επιβαλλόμενη απόσταση από τα όρια του οικοπέδου, ε) τους απαιτούμενους χώρους στάθμευσης και στ) το ανώτατο ποσοστό δομήσιμων επιφανειών που μπορεί να μεταφέρεται από βαρυνόμενα ακίνητα που αναφέρονται στις περιπτ.α, περιπτ.β και περιπτ.γ της παρ.1 του Αρθ-3, άλλων Δήμων ή Κοινοτήτων.
β) Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση της απόφασης με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση ΜΣΔ καθώς και το ειδικότερο περιεχόμενο της απόφασης αυτής.
γ) Ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο καθορίζεται η επιφάνεια που μεταφέρεται στο ωφελούμενο ακίνητο και ο τρόπος με τον οποίο εκτιμάται η αγοραία οικοπεδική αξία του βαρυνόμενου και του ωφελούμενο ακινήτου. Ο τρόπος καθορισμού και εκτίμησης μπορούν να αποτυπώνονται σε μαθηματικό τύπο.
δ) Κάθε σχετική λεπτομέρεια για την πραγματοποίηση του μεταφερόμενου συντελεστή στο ωφελούμενο ακίνητο.
2. Στο Προεδρικό Διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων να ρυθμίζει, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ειδικότερα θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.)


2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Δικαιοσύνης καθορίζονται:
(Σ.Σ Βλέπε Αποφ-8387/04 ΦΕΚ-162/Δ/27-2-04   Διαδικασία έγκρισης χορήγησης τίτλου δικαιώματος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης)

α) οι προϋποθέσεις και οι ειδικότεροι όροι έκδοσης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και το ειδικότερο περιεχόμενο της απόφασης έγκρισης έκδοσης τίλτου ΜΣΔ και του τίτλου ΜΣΔ.

β) τα στοιχεία της τεχνικής μελέτης που υποβάλλεται για την έκδοση απόφασης έγκρισης τίτλου, ο τρόπος δήλωσης της συναίνεσης του κυρίου του βαρυνομένου ακινήτου για την έκδοση της απόφασης και το περιεχόμενό της και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου τίτλων που υποβάλλεται για την εξακρίβωση της νομικής κατάστασης του βαρυνομένου ακινήτου.

γ) Η μορφή, το περιεχόμενο και τα όργανα που είναι αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

δ) Ο ειδικότερος τρόπος μεταβίβασης του τίτλου, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση κλοπής, καταστροφής ή απώλειάς του, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες διαίρεσης και ακύρωσής του.

ε) Οι σχετικές με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης διοικητικές πράξεις, οι οποίες μεταγράφονται στα Υποθηκοφυλακεία ή εγγράφονται στα Κτηματολογικά γραφεία της περιοχής που βρίσκεται το βαρυνόμενο και το ωφελούμενο ακίνητο και

στ) κάθε σχετική λεπτομέρεια για την έκδοση απόφασης έγκρισης έκδοσης τίτλου ΜΣΔ και του τίτλου ΜΣΔ.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότερες προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών για τον καθορισμό ΖΥΣ.

4. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που καθορίζονται με "τις ρυθμίσεις των παρ.8 και παρ.9 του προηγούμενου άρθρου", ισχύουν, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην πράξη έγκρισης της ΖΥΣ ή της ΖΑΣ.
(Σ.Σ Σύμφωνα με την παρ.3 Αρθ-14   του Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/31-12-03, στην παρ.4 του Αρθ-6, όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, αντί των λέξεων "το προεδρικό διάταγμα της παρ.1" τίθενται οι λέξεις "τις ρυθμίσεις των παρ.8 και παρ.9 του προηγούμενου άρθρου")


ΑΡΘΡΟΝ-7
Μεταβατικές διατάξεις

1. 'Εκδοση τίτλου ΜΣΔ, σε εκτέλεση προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης έγκρισης έκδοσης τίτλου που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται μόνον εφόσον το ακίνητο είναι βαρυνόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-3. Αν δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή τα Προεδρικά Διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις, ανακαλούνται αυτεπαγγέλτως από τη διοίκηση.
(Σ.Σ Βλέπε Αποφ-8385/04 ΦΕΚ-162/Δ/27-2-04   Διαδικασία ανάκλησης πράξεων και διαπίστωσης αυτοδίκαιης ακυρότητας τίτλων και πράξεων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης,
και Εγκ-11654/38/26-4-04 Εγκ-38/04  Μεταφορά συντελεστή δόμησης (ΜΣΔ), ανάκληση των κανονιστικών πράξεων περί έγκρισης ή πραγματοποίησης που είχαν εκδοθεί υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου)

2. Τίτλοι που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυροι, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο δεν είναι βαρυνόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του Αρθ-3.

Οι τίτλοι που διατηρούνται σε ισχύ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
(Σ.Σ Για τους τίλους που έχουν εκδοθεί με προισχύουσες διατάξεις βλέπε και Εγκ-10735/28/04 Εγκ-28/04 ,
και Εγκ-11654/38/26-4-04 Εγκ-38/04 )

3. Προεδρικά Διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις ή αποφάσεις του Αρθ-17 του Ν-2300/95, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, για πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυροι, εφόσον δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια και εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο δεν είναι βαρυνόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του Αρθ-3, ή εφόσον το ωφελούμενο δεν βρίσκεται στις περιοχές που αναφέρονται στο Αρθ-4.
(Σ.Σ βλέπε Εγκ-11654/38/26-4-04 Εγκ-38/04 Ανάκληση των κανονιστικών πράξεων περί έγκρισης ή πραγματοποίησης που είχαν εκδοθεί υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου)


4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Δικαιοσύνης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται η διαδικασία για την ανάκληση των πράξεων που αναφέρονται στην παρ.1, η διαδικασία για τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης ακυρότητας των τίτλων και των πράξεων που αναφέρονται αντιστοίχως, στις παρ.2 και παρ.3, ο τρόπος ενημέρωσης των δικαιούχων, η μεταγραφή των διαπιστωτικών για την ακυρότητα πράξεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.
(Σ.Σ Βλέπε Αποφ-8385/04 ΦΕΚ-162/Δ/27-2-04   Διαδικασία ανάκλησης πράξεων και διαπίστωσης αυτοδίκαιης ακυρότητας τίτλων και πράξεων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης)


5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του Αρθ-4 και της παρ.4 του Αρθ-5 και εφόσον το ωφελούμενο ακίνητο να είναι άρτιο, είτε κατά τον κανόνα είτε κατά την παρέκκλιση, επιτρέπεται η πραγματοποίηση Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) σε κτίρια που ανεγέρθηκαν νόμιμα και στα οποία το αργότερο μέχρι "30-11-03" είχε γίνει, κατά παράβαση της οικοδομικής άδειας, αλλαγή χρήσης χώρου και για το λόγο αυτό υπέρβαση του Συντελεστή Δόμησης (ΣΔ) του ακινήτου, εφόσον η έγκριση για την πραγματοποίηση εκδοθεί μέσα σε τρία έτη, "από τη δημοσίευση της απόφασης που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής".
(Σ.Σ Σύμφωνα με την παρ.4 Αρθ-14   του Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/31-12-03
στην αρχή του εδαφ.α της παρ.5 του Αρθ-7 του Ν-3044/02 αντί "31-12-01" τίθεται "30-11-03" και στο τέλος του εδαφ.α της παρ.5 του Αρθ-7 αντί των λέξεων "από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού" τίθενται οι λέξεις "από τη δημοσίευση της απόφασης που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής")

Στην περίπτωση αυτή, πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας για τη νομιμοποίηση απαιτείται να καταβληθούν τα πρόστιμα για την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, τα οποία για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης ορίζονται σε ποσοστό 25% των καθοριζομένων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται εφόσον: α) η νέα χρήση επιτρέπεται στην περιοχή και β) δεν έχουν προστεθεί ή δεν προστίθενται νέοι κλειστοί χώροι, οι δε υφιστάμενοι πληρούν τις ισχύουσες κτιριοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά την κατασκευή των χώρων αυτών για τη νέα χρήση.

Για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης που απαιτούνται λόγω της ΜΣΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν-960/79 (ΦΕΚ-194/Α/79 ) και του Ν-1221/81 (ΦΕΚ-292/Α/81) καθώς και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή τους. Αν η αλλαγή χρήσης αφορά θέσεις στάθμευσης, οι καταργούμενες με τον τρόπο αυτό αντικαθίστανται και οι τυχόν απαιτούμενες επιπλέον θέσεις εξασφαλίζονται στο ίδιο ακίνητο ή σε άλλο ακίνητο που βρίσκεται στην προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις, απόσταση από το ωφελούμενο.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζεται ο τρόπος, η ειδικότερη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου.

(Σ.Σ βλέπε Αποφ-3941/04 ΦΕΚ-88/Α/6-2-04   Νομιμοποίηση χώρων των οποίων η χρήση άλλαξε αυθαίρετα)
(Σ.Σ Βλέπε περιπτώσεις που είναι δυνατή η εφαρμογή της μεταφοράς συντελεστή δόμησης ΜΣΔ Εγκ-10735/28/04 Εγκ-28/04 )


6. Ο δικαιούχος τίτλου ΜΣΔ που προέρχεται από κτίρια που αναφέρονται στα Αρθ-14 του Ν-1577/85 (ΦΕΚ-210/Α/85) ή στην παρ.7 του Αρθ-2 του Ν-880/79 (ΦΕΚ-58/Α/79), μπορεί να επιλέξει ή την επαναφορά του συντελεστή δόμησης στο ακίνητο από το οποίο μεταφέρθηκε, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ή την εξαγορά του τίτλου ΜΣΔ από το Δημόσιο.

Ο δικαιούχος τίτλου ΜΣΔ που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του Αρθ-8 του Ν-2052/92 (ΦΕΚ-94/Α/92), για την κατασκευή χώρων στάθμευσης, μπορεί να επιλέξει ή την υπαγωγή του στο καθεστώς χρηματικής επιχορήγησης των Ν-1892/90 (ΦΕΚ-101/Α/90), Ν-2601/98 (ΦΕΚ-81/Α/98) και Ν-2819/00 (ΦΕΚ-84/Α/00) ή την εξαγορά του τίτλου ΜΣΔ από το Δημόσιο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος επαναφοράς του συντελεστή στο ακίνητο, οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς χρηματικής επιχορήγησης καθώς και το ύψος της, η διαδικασία εξαγοράς του τίτλου μέσω του ΕΤΕΡΠΣ, ο τρόπος υπολογισμού της αξίας του, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 
 
Back to content | Back to main menu