Ν. 3399/05 αρ. 4 - Υπηρεσίες Μηχανικών

Go to content

Main menu:

Αυθαίρετα

Ν. 3399/05 αρ. 4


Άρθρο 4
Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις
κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας μπορεί να εξαιρούνται από την κατεδάφιση, χωρίς την επιβολή προστίμου, αυθαίρετα κτίσματα ή κτιρακές εγκαταστάσεις κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων, που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 20.3.2003, εφόσον εκδοθεί για τις μονάδες αυτές απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11014/703/φ.104/ 14.3.2003 (ΦΕΚ 332 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή απόφαση του οικείου Νομάρχη, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. Υιβ/2000/29.3.1995 (ΦΕΚ 343 Β΄) απόφασης των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, καθώς και η απόφαση του οικείου Νομάρχη, εκδίδονται ύστερα από βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για το έτος ανέγερσης των μονάδων και βεβαίωση της οικείας Πολεοδομικής Υπηρεσίας για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν επίσης εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985, όπως ισχύει, για τη σύνδεση με κάθε είδους δίκτυα κοινής ωφέλειας.

 
 
Back to content | Back to main menu