Ν. 410/68 - Υπηρεσίες Μηχανικών

Go to content

Main menu:

Αυθαίρετα

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 15 ("Αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων") παρ. 7 του Ν.1337/1983, ΦΕΚ Α 33: "Οι παραπάνω δηλώσεις (των ιδιοκτητών τους) δεν απαιτούνται για τα αυθαίρετα κτίσματα που ήδη έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 410/1968 "περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών"...

Άρθρον 1

1.     Αυθαίρετοι εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών οικοδομαί ή τμήματα αυτών ανεγερθέντα μέχρι της ισχύος του παρόντος, δύναται δι` αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων, εκδιδομένων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων να εξαιρώνται των περί κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων διατάξεων, εφ` όσον η διατήρησις τούτων δεν θέτει εν κινδύνω την ασφάλειαν της κατασκευής ουδέ αποβαίνει υπερμέτρως εις βάρος της πόλεως.

2.     Ως οικοδομαί διά την εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου νοούνται και αι κατασκευαί αι έχουσαι πλήρως αποπερατωμένον τον φέροντα σκελετόν εξ ωπλισμένου σκυροδέματος ή εκ τοιχοποιίας.

3.     Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουσιν εφαρμογήν επί οικοδομών ανεγερθεισών αυθαιρέτως επί των κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 3 του από 9-8/30.9.1955 Β.Δ/τος "περί του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους"(ΦΕΚ 266Α)κοινοχρήστων χώρων.

 

Άρθρον 2

1.     Οι κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος Νόμου κύριοι ή συγκύριοι κτιρίων ή τμημάτων αυτών ανεγερθέντων εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών μετά την ένεσθιν ισχύος του από 9-8/30.9.1955 Β. Διατάγματος "περί του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους", καθ` υπέρβασιν της οικοδομικής αδείας ή και άνευ αδείας υποχρεούνται εις την καταβολήν της κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, είτε τα κτίσματα ταύτα πληρούν τους όρους των κειμένων Πολεοδομικών διατάξεων είτε ταύτα αντίκεινται μεν προς τους όρους τούτους αλλ` εκρίθησαν ως μη κατεδαφιστέα κατά τας παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος.

2.     Εις την ως άνω εισφοράν υπόκεινται οι κύριοι ή συγκύριοι κτιρίων ή τμημάτων αυτών ανεγερθέντων, συμφώνως προς εκδοθείσαν οικοδομικήν άδειαν, ήτις όμως μεταγενεστέρως εκρίθη καθ` οιονδήποτε τρόπον ως εν όλω ή εν μέρει ουχί συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις εκδοθείσα κει εφ` όσον τα κτίσματα κρίνονται ως ουχί κατεδαφιστέα κατά τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος.

3.     Η εισφορά ορίζεται εις δέκα επί τοις εκατόν (10%) επί της αξίας των, κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου κτιρίων ή τμημάτων αυτών και εις τρία επί τοις εκατόν (3%)επί της αξίας των κατά την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου κτιρίων ή τμημάτων αυτών. Η αξία αύτη υπολογίζεται βάσει του όγκου των ως άνω κατασκευών επί την αντίστοιχον τιμήν μονάδος, ην εφαρμόζουσιν αι αρμόδιαι Πολεοδομικαί Υπηρεσίαι διά τον υπολογισμόν της αξίας των οικοδομών προς έκδοσιν οικοδομικών αδειών κατά τον χρόνον ενάρξεως της ισχύος του παρόντος. Εις τας περιπτώσεις συγκυριότητας, διά την καταβολήν της εισφοράς του παρόντος άρθρου οι συγκύριοι ευθύνονται κατά λόγον της εξ αδιαιρέτου μερίδος.

4.     Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου κύριοι ή συγκύριοι κτιρίων ή τμημάτων αυτών ανεγερθέντων, εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών μετά την έναρξιν ισχύος του από 9-8/30.9.1955 Β. Διατάγματος "περί Γ.Ο.Κ. του Κράτους" άνευ αδείας ή καθ` υπέρβασιν τοιαύτης, υποχρεούνται όπως εντός εξ (6) μηνών από της δημοσιεύσεως της κατωτέρω κοινής αποφάσεως υποβάλωσιν, εις την αρμοδίαν Οικονομικήν Εφορίαν, δήλωσιν περί της κατά τα ανωτέρω κατασκευής. Εις περίπτωσιν μη εμπροθέσμου υποβολής της τοιαύτης δηλώσεως ή κατά το παρόν άρθρον εισφορά αυξάνεται εις το τριπλάσιον. Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται η αρμόδια Οικονομική Εφορία ο τύπος της δηλώσεως ως και πάσα ετέρα συναφής λεπτομέρεια.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 194/1969, ΦΕΚ Α 103: "Η υπό των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Α.Ν.410/16.5.68 "περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών" προβλεπομένη εξάμηνος από της δημοσιεύσεως της υπ` αριθ. Ε.22846/1968 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 293/20.5.1968 τεύχος Β)προθεσμία υποβολής δηλώσεως, παρά των κυρίων ή συγκυρίων οικοδομικών κατασκευών ανεγερθεισών άνευ αδείας ή καθ` υπέρβασιν τοιαύτης, παρατείνεται αφ` ης έληξεν μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1969. Δηλώσεις υποβληθείσαι μετά την λήξιν της ως άνω παρατεινομένης προθεσμίας θεωρούνται ως εμπρόθεσμοι".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 3 του Ν.651/1977 (Α 68):

"Υπόγειοι σταθμοί αυτοκινήτων μικρού και μέσου μεγέθους ως ορίζονται κατά τας διατάξεις του Π.Δ/τος 455/1976 "περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων κ.λπ." κατασκευασθέντες προς εξυπηρέτησιν των αναγκών του κτιρίου ένθα στεγάζονται, κατά παράβασιν των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και μη αντικείμενοι εις τας διατάξεις του παρόντος, χαρακτηρίζονται ως μη κατεδαφιστέοι δι` αποφάσεως του οικείου Νομάρχου κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 410/1968, εφ` όσον δεν θέτουν εν κινδύνω την ασφάλειαν της κατασκευής.

Εις τας περιπτώσεις ταύτας η εξάμηνος προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 2 του Α.Ν. 410/1968 άρχεται από της ισχύος του παρόντος."

5.     Διά Β. Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται κατά της βεβαιώσεως και εισπράξεως της κατά το άρθρον εισφοράς ως και τα χρόνου καταβολής ταύτης.

6.     Το προϊόν της ως άνω εισφοράς διατίθεται, δι` αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, αποκλειστικώς διά πολεοδομικούς σκοπούς.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρον 1 παρ.1 του Β.Δ. 758/1968 (Α 265):

"Ο κατά την παράγραφον 1 της υπ` αριθ. Ε. 22846/1968 αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων δημοσιευθείσης εις τον υπ` αριθ. 293/20.6.1968 ΦΕΚ (τεύχος Β`) αρμόδιος δια την παραλαβήν της δηλώσεως του άρθρου 2 του Α.Ν. 410/1968 "περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών" Οικονομικός Έφορος άμα τη υποβολή της καταχωρεί ταύτην εις ίδιον βιβλίον και διαβιβάζει εντός 15ημέρου εις την Πολεοδομικήν Υπηρεσίαν της τοποθεσίας του κτίσματος και τα δύο αντίτυπα ταύτης.

Η Πολεοδομική Υπηρεσία προβαίνει εις τον έλεγχον των διαβιβασθεισών δηλώσεων καθορίζει την αξίαν του κτίσματος και υποβάλλει την μίαν των δηλώσεων εις το Υπουργείον Δημ. Έργων μετά σχετικής εκθέσεως επί της δυνατότητος ή μη της εξαιρέσεως του κτίσματος από της κατεδαφίσεως βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Α.Ν.410/1968 δια την έκδοσιν της σχετικής προς τούτο αποφάσεως".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρον 1 παρ. 3 του Β.Δ. 758/1968 (Α 265):

"Προς διαπίστωσιν υπό της πολεοδομικής Υπηρεσίας της εμπροθέσμου ή μη υποβολής της δηλώσεως περί ης η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του Α.Ν. 410/68 ο παραλαμβάνων την δήλωσιν Οικονομικός Έφορος αναγράφει εφ` όλων των αντιτύπων αυτής τον αύξοντα αριθμόν καταχωρήσεως της εις το οικείον βιβλίον και την ημερομηνίαν παραλαβής ταύτης".

Άρθρον 3

1.     Οι κατά τας διατάξεις του άρθρου 55 του από 17.7.1923 Ν. Διατάγματος "περί σχεδίων πόλεων κλπ." αναλαμβάνοντες την εποπτείαν εκτελέσεως οιασδήποτε δομικής εργασίας, δι` ήν απαιτείται κατά τας κειμένας διατάξεις άδεια, ως και οι κατά τον χρόνον αποπερατώσεως της κατασκευής κύριοι του ακινήτου εφ` ου εξετελέσθησαν αι εργασίαι, υποχρεούνται όπως εντός μηνός από της αποπερατώσεως γνωστοποιήσωσι τούτο εγγράφως εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν, προς διενέργεια τελικού ελέγχου της κατασκευής. Εν τη περιπτώσει της δια του συστήματος της αντιπαροχής οικοδομήσεως, των ανωτέρω υποχρέωσιν αντί των κυρίων του ακινήτου υπέχουσιν οι επί αντιπαροχή κατασκευασταί. Η από μέρους του ενός των υποχρέων γνωστοποίησις της αποπερατώσεως του έργου απαλλάσσει του λοιπούς της υποχρεώσεως ταύτης. Η γνωστοποίησις, δέον να γίνη επίσης και δια τμήμα του όλου έργου εν περιπτώσει διακοπής των εργασιών ή αποπερατώσεως ή χρήσεως τμήματος αυτού. Ως χρόνος αποπερατώσεως του έργου νοείται η εκτέλεσις των εργασιών, αίτινες καθιστώσι, τούτο ικανόν προς χρήσιν. Από της ενάρξεως της χρήσεως τεκμαίρεται αμαχήτως η αποπεράτωσις.

2.     Εν παραλείψει της κατά την προηγουμένην παράγραφον γνωστοποιήσεως, πάντες οι προς τούτο υπόχρεοι τιμωρούνται κατά το άρθρον 458 του Ποινικού Κώδικος πλην εάν η παράβασις επισύρη εξ άλλης διατάξεως βαρυτέραν ποινήν. Οι αναλαβόντες την εποπτείαν τεχνικοί τιμωρούνται προσθέτως και πειθαρχικώς εφαρμοζομένων και εν προκειμένων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

Άρθρον 4

1.     1. "Οι κύριοι, συγκύριοι, νομείς, κάτοχοι ή αυτογνωμόνως επιλαμβανόμενοι των, εντός ή εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών, ακινήτων, εφ` ών ανεγείρονται υπό τούτων ή τη εντολή των πάσης φύσεως κτίσματα κατά παράβασιν των πολεοδομικών διατάξεων ή καθ` υπέρβασιν οικοδομικής αδείας ή άνευ τοιαύτης αδείας, ή τοποθετούνται μονίμως ή προσωρινώς περίπτερα, λυόμενα, παραπήγματα και οιαιδήποτε παρεμφερείς κατασκευαί, οι εποπτεύοντες τας εργασίας ταύτας τεχνικοί, οιασδήποτε κατηγορίας και οι αναλαβόντες την εκτέλεσιν τούτων ή μέρους αυτών εργολάβοι κάτοχοι πτυχίου δημοσίων έργων ή μη, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους και δια χρηματικής ποινής. Ομοίως τιμωρούνται και οι εκπονούντες μελέτας αντικειμένας προς τας ισχυούσας πολεοδομικάς διατάξεις και εφαρμοζομένας δια την εκτέλεσιν τοιούτων εργασιών. Εν περιπτώσει της δια του συστήματος της αντιπαροχής οικοδομήσεως, αντί των κυρίων των ακινήτων τιμωρούνται οι επί αντιπαροχής κατασκευασταί".

***Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 2 του Ν.651/1977 (ΦΕΚ Α` 207)

2.     Διά τας αυτάς ως άνω παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου παραβάσεις, ως και διά πάσαν παράβασιν των ισχυουσών "περί σχεδίων πόλεων και κωμών", διατάξεων επιβάλλεται εις τους αναλαμβάνοντας την εποπτείαν αυτών τεχνικούς πειθαρχική ποινή στερήσεως του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος των διαρκείας από τριών μέχρι δέκα μηνών, αναλόγως της σοβαρότητος της παραβάσεως. Εν υποτροπή και εντός διετίας και ανεξαρτήτως του εάν ή παράβασις εγένετο εις το αυτό ή έτερον έργον τα ανωτέρω όρια της ποινής διπλασιάζονται. Η αυτή ποινή επιβάλλεται και τον υπογράφοντα την μελέτην διά την έκδοσιν οικοδομικής αδείας τεχνικόν εν περιπτώσει συντάξεως των στοιχείων και διαγραμμάτων της μελέτης κατά τρόπον μη αποδίδοντα την υφισταμένην πραγματικότητα. Η κατά τα ανωτέρω στέρησις του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος επιβάλλεται δι` αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, αι αποφάσεις του οποίου εκκαλούνται ενώπιον του ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου αυτού.

3.     Η παραπομπή των παραβατών εις το Πειθαρχικόν Συμβούλιον γίνεται παρά των Προϊσταμένων των Γραφείων Πολεοδομίας και Διευθυντών των Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομών.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το άρθρο 1 του Ν.Δ.783/1970 (ΦΕΚ Α 290) ορίζει ότι "Εις την δικαιοδοσίαν των Πειθαρχικών Συμβουλίων των μελών του ΤΕΕ υπόκεινται πλην των μελών αυτού άπαντες οι βάσει των Νόμων 4663/1930 "περί ασκήσεως επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού Αρχιτέκτονες και Τοπογράφου και 6422/1934 "περί ασκήσεως επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού", ως ούτοι ισχύουν, ασκούντες εν όλω ή εν μέρει τα υπό των Νόμων τούτων καθοριζόμενα επαγγέλματα, αλλά μόνον ως προς τας, υπό στοιχεία α, β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 30, παραβάσεις, ως επίσης και πάντες οι υποπίπτοντες εις τας κατά το άρθρον 4 του α.ν. 410/1968 "περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών" παραβάσεις".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το άρθρο 1 του Ν.Δ.783/1970 (ΦΕΚ Α 290) ορίζει ότι "Ως πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται η παράβασις των διατάξεων του από 17.7/16.8.23 Ν.Δ/τος "περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών" και των μεταγενεστέρων αυτού τροποποιήσεων, ως και πάσαι αι, κατά το άρθρον 4 του α.ν.410/1968, "περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών" παραβάσεις"

Άρθρον 5

Το άρθρον 17 του Α.Ν. 508/1937 "περί συστάσεως ανωτάτου Πολεοδομικού Οργανισμού της Πρωτευούσης" (ΦΕΚ 80 Α`) και το εκτελεστικόν αυτού Διάταγμα από 27.9.1937 (ΦΕΚ 253 Α`) καταργούνται.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 
 
Back to content | Back to main menu