Ν. 720/78 - Υπηρεσίες Μηχανικών

Go to content

Main menu:

Αυθαίρετα

Ν-720/77. ( ΦΕΚ-297/Α/6-10-77).

"Περί εξαιρέσεως από της κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων, επιβολής ειδικών τελών επί οικοδομικών εργασιών εκτελουμένων κατά τας διατάξεις του Αρθ-102 του ΝΔ-8/73 ΓΟΚ/73 και του Αρθ-1 ΑΝ-395/68 και ρυθμίσεως ετέρων πολεοδομικών θεμάτων".

 

 

ΑΡΘΡΟΝ-1.

1.     Αι εντός και εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή και εντός οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 αυθαίρετοι οικοδομαί ή τμήματα αυτών, ανεγερθείσαι προ της δημοσιεύσεως του Ν-651/77 "περί καταργήσεως του ΝΔ-349/74, τροποποιήσεως των "περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών διατάξεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων", εξαιρούνται εκ της κατεδαφίσεως, έστω και εάν αντίκεινται εις τους όρους των κειμένων πολεοδομικών διατάξεων, εφ' όσον οι κύριοι ή συγκύριοι αυτών υποβάλλουν εμπροθέσμως εις την αρμοδίαν ως και εκ της θέσεως της οικοδομής Υπηρεσίαν Πολεοδομίας τας κατά την επομένην παράγραφον δηλώσεις και λοιπά στοιχεία, υποκείμενοι εις την εισφοράν του άρθ-2 του παρόντος. Δεν υπάγονται εις τας διατάξεις του παρόντος, εφαρμοζομένων επ' αυτών των περί κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κατασκευών, κλπ. διατάξεων, αι οικοδομαί και εν γένει κατασκευαί ανεγερθείσαι αυθαιρέτως επί κοινοχρήστων χώρων της πόλεως (οδών,πλατειών κλπ.), εντός της κατά το από ΒΔ/23-10-59 Διάταγμα "περί μέτρων τινών δια την ασφάλειαν της υπεραστικής συγκοινωνίας" ως τούτο ισχύει σήμερον, ζώνης ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών και Δημοτικών ή Κοινοτικών οδών, εντός του κατά το ΝΔ-393/74 "περί συμπληρώσεως των διατάξεων του ΑΝ-2344/40 "περί αιγιαλού και παραλίας" αιγιαλού και της ζώνης παραλίας, εντός της κατά το ΑΝ-439/70 ζώνης των 30 μ. από της γραμμής του αιγιαλού, επί δημοσίων κτημάτων και επί δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων, ως και επί αρχαιολογικών χώρων.

2.     Δια την επιβολήν των κατά την προηγουμένην παράγραφον δηλώσεων εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας αρχομένης δέκα πέντε ημέρας και ληγούσης μετά τρεις μήνας από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται υπεύθυνος δήλωσις εις διπλούν συντεταγμένη κατά τας διατάξεις του ΝΔ-105/69 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος" και περιλαμβάνουσα το ονοματεπώνυμον, πατρώνυμον και διεύθυνσιν κατοικίας του δηλούντος, πλήρη στοιχεία της θέσεως της αυθαιρέτου οικοδομής και γενικήν περιγραφήν ταύτης ή του αυθαιρέτου τμήματος ταύτης. Μετά της δηλώσεως υποβάλλονται απαραιτήτως φωτογραφίαι όλων των όψεων των αυθαιρέτων κατασκευών, θεωρημέναι υπό της αστυνομικής αρχής του τόπου της αυθαιρέτου κατασκευής εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος προς απόκτησιν βεβαίας χρονολογίας. Η υποβολή της δηλώσεως συνεπάγεται την ανεπιφύλακτον αποδοχήν του δικαιώματος του Δημοσίου ή ετέρων αρμοδίων φορέων εις ανάπλασιν περιοχής, και εν γένει εφαρμογήν οικιστικών και πολεοδομικών προγραμμάτων ή εις οιανδήποτε ετέραν κατά τας κείμενας διατάξεις απαλλοτρίωσιν, ως και εις εγκρίσεις, επεκτάσεις ή τροποποιήσεις σχεδίων πόλεων και εφαρμογήν αυτών, περιλαμβανομένης και της τακτοποιήσεως των οικοπέδων ήτις χωρεί ανεξαρτήτως της υπάρξεως του ως μη κατεδαφιζομένου κατά τον παρόντα νόμο χαρακτηριζομένου κτίσματος.

β) Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από της δημοσιεύσεως της πρώτης των κατά το επόμενο εδάφιον αποφάσεων υποβάλλεται συμπληρωματική υπεύθυνος δήλωσις του ΝΔ-105/69 περιλαμβάνουσα και συνοδευομένη υπό πάντων των σχεδίων και λοιπών στοιχείων.

Δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Εργων δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δύναται να καθορίζονται τα δια την υποβολήν της ως άνω υπό στοιχείον β δηλώσεως απαιτούμενα στοιχεία, καθ' α, δια πάσας ή ωρισμένας μόνον κατηγορίας αυθαιρέτων οικοδομών ή τμημάτων αυτών, η δήλωσις των κυρίων ή συγκυρίων συνοδεύεται και υπό αντιστοίχου υπευθύνου δηλώσεως αρμοδίου τεχνικού ως και πάσα συναφής λεπτομέρεια.

3.     Αι δηλώσεις της προηγουμένης παραγράφου καταχωρούνται εις ειδικόν βιβλίον τηρούμενον παρ' εκάστη πολεοδομική Υπηρεσία αριθμούμενον κατά σελίδα και θεωρούμενον εν τέλει παρά του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας προ της χρήσεως. Ο αύξων αριθμός του βιβλίου τούτου μετά της ημερομηνίας καταθέσεως εγγράφεται επισημειωματικώς υπό οριζομένου προς τούτο υπαλλήλου εκάστης Πολεοδομικής Υπηρεσίας επί του αντιγράφου της δηλώσεως το οποίον επιστρέφεται εις τον δηλούντα, χρησιμεύον εις αυτόν ως αποδεικτικόν της συμμορφώσεώς του προς τας εκ του παρόντος νόμου υποχρεώσεις του και ως τίτλος μη κατεδαφίσεως του αυθαιρέτου, προσωρινός μεν δια την δήλωσιν του πρώτου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου, οριστικός δε δια την συμπληρωματικήν δήλωσιν του δευτέρου εδαφίου ταύτης. Οι δια την παραλαβήν των δηλώσεων αρμόδιοι υπάλληλοι, δύνανται να αρνηθούν την παραλαβήν δηλώσεων αορίστων ή μη περιεχουσών πάντα τα υποβαλλόμενα στοιχεία, παρέχοντες οδηγίας δια την υπό των υποχρέων συμπλήρωσίν των. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Εργων δύναται να καθορίζεται παν θέμα αναγόμενον εις την τήρησιν του κατά την παρούσαν παράγραφον βιβλίου, τας εν αυτώ καταχωρήσεις, τας επισημειωματικάς επί των αντιγράφων των δηλώσεων εγγραφάς και πάσαν συναφήν λεπτομέρειαν.

4.    Ως οικοδομαί δια την εφαρμογήν του παρόντος νοούνται και αι κατασκευαί αι έχουσαι πλήρως αποπερατωμένο τον φέροντα σκελετόν εξ ωπλισμένου σκυροδέματος ή τοιχοποιϊας.

 

ΑΡΘΡΟΝ-2.

1.    Δια την κατά το προηγούμενο άρθρον εξαίρεσιν από της κατεδαφίσεως, οι κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος νόμου κύριοι ή συγκύριοι των εν αυτώ αυθαιρέτων οικοδομών ή τμημάτων αυτών υποχρεούνται εις καταβολήν εισφοράς οριζομένης εις τας ακολούθους παραγράφους 2 έως 4 ανά τετραγωνικόν μέτρον του συνολικού αθροίσματος των εμβαδών των επιφανειών όλων των ορόφων των αυθαιρέτων οικοδομών ή τμημάτων αυτών ή λοιπών κατασκευών, συνυπολογιζομένων και των τυχόν υπογείων.

2.    Η Εισφορά δια κατασκευάς εις εκτός σχεδίου πόλεων περιοχάς ορίζεται εις δραχμάς ανά τετραγωνικόν μέτρον κατά τα κάτωθι κλιμάκια:

α. 100 δια κατασκευάς συνολικού εμβαδού μέχρι 100Μ2

β. 300 δια κατασκευάς συνολικού εμβαδού ανωτέρου των 100 Μ2 και μέχρι 300 Μ2 και δια το πέραν των 100 Μ2 εμβαδόν αυτών, του μέχρι των 100 Μ2 μέρους υποκειμένου εις την εισφοράν του προηγουμένου κλιμακίου.

γ. 1000 δια κατασκευάς συνολικού εμβαδού ανωτέρου των 300 Μ2 και μέχρι 500 Μ2 και δια το πέραν των 300 Μ2 εμβαδόν αυτών, του μέχρι των 300 Μ2 μέρους υποκειμένου εις την εισφορά των προηγουμένων κλιμακίων.

δ. 2000 δια κατασκευάς συνολικού εμβαδού ανωτέρου των 500 Μ2 και δια το πέραν των 500 Μ2 εμβαδόν αυτών, του μέχρι των 500 Μ2 μέρους υποκειμένου εις την εισφοράν των προηγουμένων κλιμακίων.

ε. Διπλασίας των ανωτέρω κλιμακίων α έως δ εφ'όσον πρόκειται περί δευτέρας κατοικίας.

3.    Η εισφορά δια κατασκευάς κειμένας εντός σχεδίου πόλεων ή κωμών ή οικισμών εις δραχμάς ανά τετραγωνικόν μέτρον:

α. 400 δι'άνευ αδείας κατασκευάς αι οποίαι είναι σύμφωνοι προς τους κατά την ισχύν του παρόντος ισχύοντος εις την περιοχήν αυτήν όρους δομήσεως.

β. 1000 δι' αυθαιρέτους κατασκευάς, αντικειμένας εις τους ανωτέρω όρους δομήσεως άνευ όμως υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως της περιοχής. Η εισφορά του παρόντος εδαφίου εφαρμόζεται δια το μη σύμφωνον προς τους όρους δομήσεως τμήμα, επί του υπολοίπου της κατασκευής εφαρμοζομένου του εδαφίου α.

γ. 200 δι' αυθαιρέτους κατασκευάς των υπογείων εις μη επιτρεπομένην υπό των κειμένων διατάξεων χρήσιν κατοικίας και δραχμάς 1000 δια κατασκευάς αυτών εις ετέρας μη επιτρεπομένας χρήσεις. Η εισφορά δεν συνεπάγεται τον συνυπολογισμόν της επιφανείας του υπογείου εις τον συντελεστήν δόμησεως.

δ. 15000 δι' αυθαιρέτους κατασκευάς καθ' υπέρβασιν του συντελεστού δομήσεως και εφ' όσον η υπέρβασις δεν υπερβαίνει κατ' επιφάνειαν το ισχύον εις την περιοχήν ποσοστόν καλύψεως του οικοπέδου.

ε. 25000 δι' αυθαιρέτους κατασκευάς καθ' υπέρβασιν του συντελεστού δομήσεως και δια την πέραν της περιπτώσεως δι' επιφάνειαν αυτών.

στ. 1000 δια τας περιπτώσεις δ και ε εφ' όσον το αυθαίρετον τμήμα έδει μεταβιβασθεί εις τρίτον μέχρι της δημοσιεύσεως του Ν-651/77.

4.    Η εισφορά δια κατασκευάς κειμένας εντός των ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923, εφ' όσον πρόκειται περί Πρωτευουσών Νομών ή Επαρχιών, Τουριστικών περιοχών και Λουτροπόλεων ή παραδοσιακών οικισμών, ορίζεται εις δραχμάς ανά τετραγωνικόν μέτρον κατά τα κάτωθι κλιμάκια:

α. 100 δια κατασκευάς συνολικού εμβαδού μέχρι 50 μ2.

β. 600 δια κατασκευάς συνολικού εμβαδού μέχρι 300μ2 και δια το πέραν των 50 μ2. εμβαδόν αυτών, του μέχρι των 50 μ2 μέρους υποκειμένου εις την εισφοράν του προηγουμένου κλιμακίου.

γ. 1200 δια κατασκευάς συνολικού εμβαδού ανωτέρου των 300 μ2 και μέχρι 500 μ2 και δια το πέρα των 300 μ2 εμβαδόν αυτών, του μέχρι των 300 μ2 μέρους υποκειμένου εις την εισφοράν των προηγουμένων κλιμακίων.

δ. 2500 δια κατασκευάς συνολικού εμβαδού ανωτέρου των 500 μ2 και δια το πέραν των 500 μ2 εμβαδόν αυτών, του μέχρι των 500 μ2 μέρους υποκειμένου εις την εισφοράν των προηγουμένων κλιμακίων. Εις τας λοιπάς περιπτώσεις κατασκευών εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 (23)η εισφορά ορίζεται κατά τα κλιμάκια της παραγρ. 2 του παρόντος δια τους εκτός σχεδίου πόλεων οικισμούς.

5.    Εις τας περιπτώσεις συγκυριότητος άνευ συστάσεως διηρημένης ιδιοκτησίας, δήλωσις υποβληθείσα υπό τινος ή τινών μόνων των συγκυρίων, συνεπάγεται την υποχρέωσιν καταβολης της εισφοράς και των λοιπών συγκυρίων. Εις την περίπτωσιν ταύτην, δια την καταβολήν της εισφοράς του παρόντος άρθρου οι συγκύριοι ευθύνονται εις ολόκληρον. Τα αυτά ισχύουν και εις περιπτώσεις διηρημένης ιδιοκτησίας κατά τας διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικος του Ν-3741/29 "περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" και του ΝΔ-1024/71 "περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου" εάν η αυθαίρετος κατασκευή εγένετο και περιλαμβάνεται αποκλειστικώς εις τινα των διηρημένων ιδιοκτησιών, η υποχρέωσις δηλώσεως και καταβολής της εισφοράς υφίσταται δια τον κύριον ή τους συγκυρίους της διηρημένης ταύτης ιδιοκτησίας.

6.    Η κατά το παρόν άρθρον εισφορά βεβαιούται εις το αρμόδιον Δημόσιον Ταμείον και εισπράττεται ως Δημόσιον έσοδον αποδιδόμενον εις το Ειδικόν Ταμείον Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) διατιθέμενον ιδία δια την ανάπλασιν περιοχών μέσω της ΔΕΠΟΣ. Η εισφορά καταβάλλεται εις 12 ίσας τριμηνιαίας δόσεις. Εκάστη δόσις δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 2000 δρχ. Η πρώτη των δόσεων καταβάλλεται ομού μετά της υποβολής της κατά την περίπτωσιν β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 δηλώσεως (συμπληρωματικής), η οποία είναι απαράδεκτος εάν δεν συνοδεύεται υπό του σχετικού αποδεικτικού καταβολής της. Η αμέσως επομένη δόσις τυγχάνει καταβλητέα εντός του μηνός του επομένου της βεβαιώσεως ταύτης. Η εισφορά υπολογίζεται κατ' αρχήν βάσει του εμβαδού του προκύπτοντος εκ των στοιχείων της υπευθύνου δηλώσεως. Η αρμοδία Πολεοδομική Υπηρεσία προβαίνει οποτεδήποτε εις εξακρίβωσιν της ακριβείας των στοιχείων τούτων. Η εξακρίβωσις γίνεται υπό επιτροπής εκ τριών τεχνικών υπαλλήλων εξ ων εις τουλάχιστον Κλάδων ΑΤ. Εις περίπτωσιν διαφοράς εμβαδού μεγαλυτέρου του 5% η υπόθεσις παραπέμπεται οπωσδήποτε εις τον αρμόδιον Εισαγγελέα δια ψευδή δήλωσιν αι δε επί πλέον κατασκευαί υφίστανται τας συνεπείας του νόμου ως αυθαίρετοι τοιαύται, μη υπαγόμεναι εις την κατά τας διατάξεις του παρόντος εξαίρεσιν από της κατεδαφίσεως και απαλλαγήν από του προστίμου. Εις περίπτωσιν διαπιστώσεως διαφοράς επηρεαζούσης την υπαγωγήν της αυθαιρέτου κατασκευής εις τα κλιμάκια των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος επιβάλλεται η τυχόν συμπληρωματικώς οφειλομένη εισφορά. Πάσα διαφορά αναφερομένη εις την επιβολήν της εισφοράς και το ύψος αυτής επιλύεται υπό των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται τα του υπολογισμού, της βεβαιώσεως και εισπράξεως της κατά το παρόν άρθρον εισφοράς ως και τα της αποδόσεως ταύτης εις το ΕΤΕΡΠΣ.

7.    Απαλλάσσονται της κατά το παρόν άρθρον εισφοράς υποχρεούμενοι όμως εις υποβολήν των κατά το άρθ-1 δηλώσεων:

α. Οι υπαγόμενοι εις τας περιπτώσεις κατά τας οποίας, εις οικισμούς εκ διανομής προγραμμάτων αποκαταστάσεως, εξεδόθησαν αναρμοδίως άδειαι υπό των Αστυνομικών Αρχών.

β. Οι υπαγόμενοι εις τας περιπτώσεις κατά τας οποίας έχει κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος βεβαιωθή το κατά τας διατάξεις του άρθ-119 και επόμενα του ΓΟΚ/73 "περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού" πρόστιμον το οποίον και οφείλεται εις το σύνολόν του. Εκκρεμείς υποθέσεις μη απολήξασαι εις βεβαίωσιν του προστίμου τούτου τίθενται εις το αρχείον αφ' ης, δια την περί ων αύται αυθαίρετον κατασκευήν, υποβληθούν αι δηλώσεις του προηγουμένου άρθρου και βεβαιωθή η εισφορά του παρόντος.

8.    Η εισφορά του παρόντος άρθρου δεν οφείλεται δια αυθαιρέτους κατασκευάς γενομένας προς της ενάρξεως ισχύος του από ΓΟΚ/55 ΒΔ/τος "περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους".

9.    Ο Υπουργός Δημοσίων Εργων δύναται να κηρύξη απαράδεκτον την υποβληθείσαν δήλωσιν και να εξαιρέση ούτως από της κατά το άρθ-1 μη κατεδαφίσεως περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών εις επίκαιρα σημεία των πόλεων και οικισμών εις άπασαν την χώραν εφ' όσον αι κατασκευαί αύται προσβάλλουν αισθητώς την εμφάνισιν της περιοχής ή ιδιαζούσης σημασίας στοιχείου αυτής ή αποβαίνουν υπερμέτρως εις βάρος της πόλεως. Η τοιαύτη εξαίρεσις γίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων εκδιδομένης μετά γνώμην της κατά τόπον αρμοδίας αρχιτεκτονικής επιτροπής εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων της περιπτώσεως β της παρ.2 του άρθ.1 του παρόντος. Καταβληθέν μέρος της εισφοράς εις τας περιπτώσεις ταύτας επιστρέφεται ή συμψηφίζεται προς τυχόν οφειλόμενον πρόστιμον δια την αυθαίρετον κατασκευήν.

 

ΑΡΘΡΟΝ-3.

1.    Απαλλάσονται της κατεδαφίσεως και των λοιπών συνεπειών άνευ υποβολής δηλώσεως και καταβολής της εισφοράς των άρθρων 1 και 2 αι μέχρι της δημοσιεύσεως του Ν-651/77 αυθαίρετοι κατασκευαί εντός οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 (23) και της περιφερείας αυτών εφ' όσον οι οικισμοί ούτοι είναι απομακρυσμένοι ορεινοί ή θεομηνιόπληκτοι ή ευρίσκονται εις παραμεθορίους περιοχάς. Οι οικισμοί ούτοι και αι περιφέρειαί των κατά τα διοικητικά όρια των αντιστοίχων Κοινοτήτων ή κατά τμήματα αυτών, καθορίζονται δι' αποφάσεως του αρμοδίου Νομάρχου εκδιδομένης μετά γνωμοδότησιν του κατά τόπον αρμοδίου Τμήματος Νομού του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από της ισχύος του παρόντος και δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2.    Αι κατά το άρθρον 1 και 2 εξαιρούμεναι της κατεδαφίσεως αυθαίρετοι κατασκευαί εντός εγκεκριμένου σχεδίου, εφ' όσον τα οικόπεδα επί των οποίων έχουν ανεγερθή πληρούν τους όρους αρτιότητας της περιοχής, υπάγονται εις τας διατάξεις της παρ.1 του άρθ-101 του ΓΟΚ/73, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του ιδίου άρθρου, εφ' όσον συντρέχει περίπτωσις. Επί των λοιπών αυθαιρέτων κατασκευών των εξαιρουμένων της κατεδαφίσεως κατά τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθ-1 του Ν-5269/31 "περί αδειών οικοδομής κλπ. επί των ρυμοτομουμένων ακινήτων".

3.    Η κατεδάφισις πάντων των αυθαιρέτων δύναται να γίνεται και δι' επί τούτω συνιστωμένων εργολαβιών κατά τας κειμένας περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων διατάξεις. Η κατεδάφισις δύναται να γίνεται και δια πιστώσεων διατεθειμένων υπό του ΕΤΕΡΠΣ εκ των πόρων του παρόντος νόμου.

 

ΑΡΘΡΟΝ-4.

1.    Δια την εκτέλεσιν εργασιών εγκρινομένων βάσει των διατάξεων του άρθ-102 του ΝΔ-8/73 "περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού", ως αι διατάξεις αύται εκάστοτε ισχύουν, κατά παρέκκλισιν από των ισχυόντων εις την οικείαν περιοχήν όρων και περιορισμών δομήσεως, επιβάλλεται ειδικόν τέλος οριζόμενον εις ενενήκοντα εκατοστά της αξίας της γης ήτις θα απητείτο να υπάρχη επί πλέον εις την αυτήν θέσιν δια να καλύψη, βάσει των εις την περιοχήν ισχυόντων όρων δομήσεως, τας δια των εγκρινομένων παρεκκλίσεων προκυπτούσας επί πλέον επιφανείας ή εις περίπτωσιν εφαρμογής του κατ' όγκον συντελεστού, του επί πλέον όγκου κτίσματος ή ετέρων κατασκευών. Εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και στερουμένων ρυμοτομικού σχεδίου το τέλος του παρόντος άρθρου υπολογίζεται δια το μέρος του κτίσματος το υπερβαίνον τον συντελεστήν δομήσεως 1,0 ή συντελεστήν κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως 5. Εις απάσας τας περιπτώσεις λαμβάνεται υπ' όψιν η οδηγούσα εις τον υπολογισμόν μεγαλυτέρου τέλους υπέρβασις.

2.    Κατά την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου προς εύρεσιν της διαφοράς εις τον συντελεστήν δομήσεως ή κατ' όγκον εκμετάλλευσιν λαμβάνονται υπ' όψιν εις την περιοχήν ισχύοντες κατά την έκδοσιν της οικοδομικής αδείας όροι δομήσεως. Εάν ούτοι είναι επαχθέστεροι δια τον αιτήσαντα την παρέκκλισιν από τους ισχύσαντας οποτεδήποτε κατά το προ της υποβολής της αιτήσεως διαρρεύσαν δωδεκάμηνον, τότε θα λαμβάνωνται υπ' όψιν οι εντός του χρονικού τούτου διαστήματος ισχύσαντες ευμενέστεροι όροι.

3.    Το τέλος αποτελεί έσοδον του κατά το άρθ.19 του ΝΔ.1262/72 "περί ρυθμιστικών σχεδίων αστικών περιοχών" Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ), βαρύνει το πρόσωπον επ' ονόματι του οποίου εκδίδεται η οικοδομική άδεια και δεν επιστρέφεται εις περίπτωσιν μη εκτελέσεως των εργασιών, δι' οιονδήποτε λόγον, ουδέ οφείλεται εκ νέου εις περίπτωσιν αναθεωρήσεως της αδείας άνευ αυξήσεως του συντελεστού δομήσεως ή κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως του οικοπέδου.

4.    Το τέλος υπολογίζεται βάσει της αξίας της γης κατά την ημερομηνία εκδόσεως της οικοδομικής αδείας ως η αξία αύτη λαμβάνεται υπ' όψιν κατά τας διατάξεις περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων. Το επί τη βάσει της δηλουμένης αξίας της γης προκύπτον τέλος, καταβάλλεται εις το Δημόσιον Ταμείον προ της εκδόσεως της αδείας υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ και αποδίδεται εις αυτό εντός τριμήνου το αργότερον. Η σχετική δήλωσις απευθύνεται προς τον Οικονομικόν Εφορον τον αρμόδιον δια την φορολογίαν μεταβιβάσεως του ακινήτου ως εκ της θέσεως αυτού. Ο αυτός Οικονομικός Εφορος, καθίσταται αρμόδιος δια τον προσδιορισμόν της αγοραίας αξίας της γης ανά μονάδα επιφανείας (προσωρινόν και οριστικόν) και δια την βεβαιώσιν της διαφοράς του τέλους της προκυπτούσης κατόπιν του ελέγχου της δηλωθείσης αξίας γης. Δια την βεβαίωσιν και είσπραξιν του τέλους, ως και δια την επίλυσιν των εκ της επιβολής αυτού διαφορών, εφαρμόζονται αναλόγως αι περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων διατάξεις. Η βεβαιουμένη διαφορά του τέλους εισπράττεται υπό των Δημοσίων Ταμείων κατά τας περί εισπράξεως των Δημοσίων Εσόδων κειμένας διατάξεις και αποδίδεται ανά τρίμηνον εις το ΕΤΕΡΠΣ. Δια κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Εργων δύναται να ρυθμισθή παν θέμα αναγόμενον εις την βεβαίωσιν και είσπραξιν του εσόδου ιδία δε εις τον τύπον των υποβαλλομένων δηλώσεων, τας επί τούτων ενεργείας των αρμοδίων Οικονομικών Εφοριών και Πολεοδομικών Υπηρεσιών και πάσα συναφής λεπτομέρεια".

ΑΡΘΡΟΝ-5.

Το κατά τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρου ειδικόν τέλος δεν καταβάλλεται όταν η οικοδομική άδεια εκδίδεται επ' ονόματι:

α) Του Ελληνικού Δημοσίου.

β) Των Δήμων και Κοινοτήτων, ως και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

γ) Της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού, του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, των Ελληνικών Ταχυδρομείων, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως και των λοιπών δημοσίων επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.

δ) Των Κοινωφελών Ιδρυμάτων προκειμένου περί κτιρίων προς εκπλήρωσιν αποκλειστικώς του κυρίως σκοπού αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ-6.

1.    Απαγορεύσεις και περιορισμοί εκ των κειμένων εν γένει διατάξεων, περί την μεταβίβασιν ακινήτων ή τμημάτων αυτών μετά κτισμάτων ή μη, κειμένων εντός ή εκτός συγκεκριμένου σχεδίου, (εντός ή εκτός ζώνης) δεν ισχύουν προκειμένου περί αγοράς αυτών υπό του Δημοσίου ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή δωρεάς προς αυτά.

2.    Επιτρέπεται η σύνταξις των οριστικών συμβολαίων πωλήσεως ακινήτων κατά παράβασιν των εν άρθ-4 του Ν-651/77 αναφερομένων διατάξεων ως και της διατάξεως της παρ.1 του άρθ-2 του ΝΔ-690/48 "περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων εφ'όσον προ της ισχύος του Ν-651/77 είχον συνταχθή περί ταύτης συμβολαιογραφικά προσύμφωνα. Τα ακίνητα ταύτα ως και πάντα τα προ της ισχύος του Ν-651/77 μεταβιβασθέντα κατά παράβασιν των ανωτέρω μνημονευομένων διατάξεων δύνανται να μεταβιβάζονται περαιτέρω κατά παρέκκλισιν από των διατάξεων αυτών. (Ιδιωτικοί οδοί, σχηματισθείσαι μέχρι της ισχύος του Ν-651/77 και εμφαινόμεναι εις τοπογραφικά σχέδια κατατεθειμένα εις συμβόλαια ομοίως προ της ισχύος του Ν-651/77 καταρτισθέντα, θεωρούνται ως αγροτικαί προς εξυπηρέτησιν των παρ' αυτάς αγροτεμαχίων. Δια την δόμησιν επί των ακινήτων τούτων εφαρμόζονται αι κείμεναι πολεοδομικαί διατάξεις).

(Σ.Σ. Τα εντός (...) εδαφ. κατηργήθησαν με το Αρθ-43 του Ν-1337/83 (ΦΕΚ-33/Α/14-3-83) διατηρούνται δια τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις)

ΑΡΘΡΟΝ-7.

1.    Το μέχρι τούδε κείμενον του άρθ-3 του Ν-651/77 αριθμείται ως παρ.1 και προστίθεται εις αυτό παρ.2 έχουσα ούτω:

"2. Των συνεπειών της προηγουμένης παραγράφου απαλλάσσεται ο κύριος των εν αυτώ αναφερομένων μηχανημάτων, οχημάτων και εργαλείων εάν ούτος δεν ανήκει εις τα εν τη παρ.1 του άρθ-4 του ΑΝ-410/68, ως αντικατεστάθη δια του προηγουμένου άρθρου αναφερόμενα πρόσωπα και επί πλέον κατέχει δήλωσιν του κυρίου του έργου ή του αναλαβόντος την επίβλεψιν τεχνικού περί συννόμου κατασκευής του έργου μετ'αντιγράφου της σχετικής αδείας όπου αύτη απαιτείται. Η δήλωσις συντάσσεται επί του εντύπου του ΝΔ-105/69 και τυχόν ψευδής τοιαύτη επιφέρει πάσας τας συνεπείας του νόμου τούτου παρ' όλον ότι δεν απευθύνεται εις δημοσίαν αρχήν".

2.    Τυχόν γενόμεναι μέχρι της ισχύος του παρόντος κατασχέσεις εμπίπτουσαι εις την προηγούμενην παράγραφον αίρονται αυτοδικαίως μη απαιτουμένων των εν αυτή δηλώσεων.

ΑΡΘΡΟΝ-8.

1.    Επί εν εξάμηνον από της ισχύος του παρόντος Νόμου, δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Εργων κατά την παρ.2 του άρθ-9 του από ΝΔ-17-7-23 Νομοθετικού Διατάγματος "περί σχεδίων πόλεων κλπ." ως αύτη ισχύει, δύναται να αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρούνται αι διατάξεις του εις εκτέλεσιν του άρθ-9 του Ν-3275/55 "περί απαγορεύσεως επεκτάσεως σχεδίων ρυμοτομίας εις λεκανοπέδιον Αθηνών" και "περί όρων δομήσεως εν αυτώ εκδοθέντα από 30-8/9-9-55 ΒΔ. "περί όρων δομήσεως εν Αθήναις" έστω και αν αυξάνεται ο ισχύων ήδη συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων. (ΒΔ/30-8-55)

2.    Η παρ.3 του άρθ-12 του ΝΔ-1262/72 "περί ρυθμιστικών σχεδίων αστικών περιοχών", ως ετροποποιήθη δια του άρθ-3 του ΝΔ-198/73 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΝΔ-1262/72 "περί ρυμοτομικών σχεδίων αστικών περιοχών" και του άρθ-9 του Ν-360/76 "περί χωροταξίας και περιβάλλοντος", καταργείται, της παρ.4 του αυτού άρθρου λαμβανούσης εφεξής τον αριθμόν 3.

3.    Η παρ.2 του άρθ-17 του αυτού ΝΔ-1262/72, η προστεθείσα δια του άρθ-6 του ΝΔ-198/73, καταργείται.

ΑΡΘΡΟΝ-9.

1.    Αι διατάξεις των άρθρων Αρθ-1 έως Αρθ-3 του παρόντος έχουν εφαρμογήν και επί των περιπτώσεων εις ας επεξετάθη ο ΑΝ-410/68 δια της παρ.1 του Αρθ-8 του αυτού Ν-651/77.

2.    Επί των ήδη υποβληθεισών δηλώσεων της παρ.2 του αυτού άρθ-8 του Ν-651/77 εξακολουθούν εφαρμοζόμεναι αι διατάξεις του ΑΝ-410/68. Εν περιπτώσει απορρίψεως του περί μη κατεδαφίσεως αιτήματός των κατά τας διατάξεις ταύτας, αι δηλώσεις αύται νοούνται ως ήδη υποβληθείσαι δηλώσεις του άρθ-1 του παρόντος και η καταβληθείσα ή κατά νόμον οφειλομένη εισφορά του ΑΝ-410/68 θεωρείται ως καταβληθείσα αντί της εισφοράς του άρθ-2 του παρόντος. Το αυτό ισχύει και εν περιπτώσει ανακλήσεως ή ακυρώσεως προεκδιδομένων της ενάρξεως ισχύος του παρόντος αποφάσεων εγκρινουσών την εξαίρεσιν από της κατεδαφίσεως είτε επί τη βάσει των διατάξεων του ΑΝ-410/68 είτε επί τη βάσει των διατάξεων των παρ.3 και 4 του άρθ-124 του ΝΔ-8/73".

3.    Κτίριον ή μέρος αυτού κατασκευαζόμενον βάσει αδείας εκδοθείσης μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος και ήτις άδεια είτε εξεδόθη υπό της αρμοδίας Αρχής μετ' έλεγχον ταύτης, είτε εκδοθείσα υπ' ευθύνη του μελετητού κατά τας διατάξεις του ΝΔ-194/69, ηλέγχθη κατόπιν υπό της αρμοδίας υπηρεσίας ως καλώς έχουσα διαπιστωθέντος τούτου δι' εγγράφου της υπηρεσίας κοινοποιηθέντος εις τους ενδιαφερομένους, εξαιρείται της κατεδαφίσεως επί τη υποβολή των κατ'άρθ.1 του παρόντος δηλώσεων, άνευ καταβολής της εισφοράς του άρθ.2.

4.    Οικοδομικαί κατασκευαί γενόμεναι βάσει νομίμως εκδιδομένων αδειών στηριζομένων εις τα ισχύοντα έως και του χρόνου εκτελέσεως τούτων διατάγματα ή αποφάσεις περί σχεδίων πόλεων και όρων δομήσεως υστέρως ακυρωθέντα δια πλημμελείας περί την έκδοσιν αυτών εξαιρούνται της κατεδαφίσεως κατ' εξαίρεσιν από του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθ-1 του παρόντος, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά και επ' αυτών των διατάξεων του παρόντος νόμου περί υποβολής δηλώσεων άνευ καταβολής της εισφοράς του άρθ.2.

5.    Θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα διατεθέντα υπό του κράτους εις δικαιούχους σεισμοπαθείς Ιονίων Νήσων προ της δημοσιεύσεως του ΝΔ-8/73 βάσει πρακτικού κληρώσεως και υπουργικών αποφάσεων ή προσωρινών παραχωρητηρίων ως ταύτα εμφαίνονται εις τον εκπονηθέντα υπό της υπηρεσίας και συνοδεύοντα τας κληρώσεις των οικοπέδων σχέδια.

ΑΡΘΡΟΝ-10.

Δια την διενέργειαν των υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένων ελέγχων και αυτοψιών κατά την εκτέλεσιν των ιδιωτικών οικοδομικών εργασιών δύναται ο Υπουργός Δημοσίων 'Εργων εις περιπτώσεις φορτίσεως των αρμοδίων υπηρεσιών να καθορίζη κατά περιοχάς την επί ωρισμένον πάντοτε χρόνον χρησιμοποίησιν προς τούτο Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων οιασδήποτε υπηρεσίας ή υπαλλήλων ΝΠΔΔ ασχολουμένων εις τούτο πέραν των ωρών εργασίας των. Προς τον αυτόν σκοπόν δύνανται να χρησιμοποιούνται και ελεύθεροι επαγγελματίαι μηχανικοί επιλεγόμενοι εκ πίνακος συντασσομένου επί τούτω υπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Εις πάντας τούτους καταβάλλεται αποζημίωσις καθοριζομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων, ανά έλεγχον οικοδομής μετ' αυτοψίας εις βάρος πιστώσεως διατιθεμένων υπό του ΕΤΕΡΠΣ εκ των πόρων αυτού. Η καταβολή των αποζημιώσεων τούτων εις τους εξ αυτών δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους ΝΠΔΔ γίνεται κατ' εξαίρεσιν πάσης ετέρας κειμένης διατάξεως. Δι 'αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Εργων καθορίζεται επίσης πάσα αναγκαία δια την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου λεπτομέρεια.

ΑΡΘΡΟΝ-11.

1.    Εις το Αρθ-16 του ΝΔ-8/73 "περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού", προστίθεται παρ.5, έχουσα ούτω:

"5. Δια ΠΔ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Εργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημ. Εργων δύνανται να καθορισθούν όρια αρτιότητος μικρότερα των προβλεπομένων υπό της παρ.1 του παρόντος άρθρου, εις περιοχάς εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, δι' οικόπεδα προϋφιστάμενα της ισχύος του παρόντος και έχοντα εμβαδόν και διαστάσεις μικρότερα των προβλεπομένων υπό της ως άνω παρ.1, εφ' όσον ταύτα αποτελούν τουλάχιστον το 1/4 του αριθμού των οικοπέδων Οικοδομικού Τετραγώνου".

2.    Εις το τέλος του Αρθ-28 του αυτού ΝΔ-8/73, προστίθεται εδάφιον, έχον ούτω:

"Επιτρέπεται επίσης η θέσπισις του ασυνεχούς συστήματος δομήσεως εις περιοχάς εντός συγκεκριμένου σχεδίου ή εντασσομένας το πρώτον εις εγκεκριμένον σχέδιον, εφ' όσον το 1/4 τουλάχιστον των οικοπέδων οικοδομικού τετραγώνου έχει οικοδομηθεί βάσει του ως άνω συστήματος".

3.    Εις το τέλος της παρ.2 του Αρθ-33 του αυτού ΝΔ-8/73, προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:

"Επίσης εξαίρεσις δύναται να γίνη και δι'οικόπεδα υφισταμένων οικισμών εντασσομένων εις σχέδιον πόλεως. "

4.    Εις το αυτό Αρθ-33 του ΝΔ-8/73, προστίθεται παρ.5,έχουσα ούτω:

"5. Δια ΠΔ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Εργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημ. Εργων, δύνανται να καθορισθούν όρια αρτιότητος μικρότερα των προβλεπομένων υπό της παρ.1 του παρόντος άρθρου, εις περιοχάς εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, δι'οικόπεδα προϋφιστάμενα της ισχύος του παρόντος και έχοντα εμβαδόν και διαστάσεις μικρότερα των προβλεπομένων υπό της ως άνω παρ.1,εφ'όσον ταύτα αποτελούν τουλάχιστον το 1/4 του αριθμού των οικοπέδων Οικοδομικού Τετραγώνου".

5.    Εις το τέλος της παρ.2 του Αρθ-61 του αυτού ΝΔ-8/73, προστίθεται εδάφιον, έχον ούτω:

"Επιτρέπεται επίσης η θέσπισις του μικτού συστήματος δομήσεως εις περιοχάς εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή εντασσομένας το πρώτον εις εγκεκριμένον σχέδιον εφ' όσον το 1/4 τουλάχιστον των οικοπέδων οικοδομικού τετραγώνου έχει οικοδομηθή βάσει του ως άνω συστήματος".

ΑΡΘΡΟΝ-12.

1.    Εκκρεμείς ποινικαί δίκαι αφορώσαι εις την αξιόποινον πράξιν της κατασκευής των κατά τα άρθρα 1 έως 3 του παρόντος νόμου εξαιρουμένων της κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων καταργούνται, εις οιονδήποτε στάδιον και εάν ευρίσκωνται, αι δε σχετικαί δικογραφίαι τίθενται εις το αρχίεον δια πράξεως του αρμοδίου εισαγγελέως.

2.    Μη υποβαλόντες την κατα την παρ.4 του άρθ-121 του ΝΔ-8/73 "περί ΓΟΚ" ένστασιν κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμων και κατεδαφίσεως δύνανται να υποβάλουν ταύτην εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός μηνός από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ-13.

Η ισχύς του παρόντος, άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 5 Οκτωβρίου 1977.

 
 
Back to content | Back to main menu