Μετατροπές μονάδων - Υπηρεσίες Μηχανικών

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετατροπές μονάδων

Το πλέον καθιερωμένο σύστημα μονάδων είναι το λεγόμενο διεθνές σύστημα μονάδων (S.I.) Πολύ συχνά όμως χρειάζεται να αξιοποιήσουμε μετρήσεις βασισμένες στο παλαιότερο C.G.S. (π.χ. τόνοι βάρους - kp για τις δυνάμεις, τεχνική ατμόσφαιρα για την πίεση, κ.α.). Αρκετά συχνά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και μονάδες του αγγλοσαξωνικού συστήματος που χρησιμοποιούνται εν γένει στις Ηνωμένες Πολιτείας της Αμερικής και σπανιότερα στη Βρετανία και είναι μονάδες όπως οι ίντσες, τα πόδια, psi για την πίεση, κλπ.

Με τη βοήθεια της εφαρμογής που βρίσκεται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να μετατρέψετε μονάδες μεταξύ διαφόρων συστημάτων. Οι μετατροπές μονάδων που υπάρχουν σε αυτή την σελίδα είναι:

Μετατροπή μονάδων μήκους Μετατροπή μονάδων δύναμης Μετατροπή μονάδων πίεσης
Μετατροπή μονάδων ισχύος Μετατροπή μονάδων έργου-ενέργειας Μετατροπή μονάδων θερμοκρασίας

Ακόμα θα βρείτε:

Πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των μονάδων Το σύστημα μονάδων S.I.

Μετατροπή μονάδων μήκους

mm σε ίντσες mm in
ίντσες σε mm in mm

--

μέτρα σε πόδια m ft
πόδια σε μέτρα ft m

--

km σε μίλια km mi
μίλια σε km mi km

--

km σε ναυτικά μίλια (ή/και km/h σε κόμβους (Knots) - ταχύτητα) km nmi
ναυτικά μίλια σε km (ή/και Knots σε km/h) nmi km

Μετατροπή μονάδων δύναμης

Τόνοι σε kilonewton Tn kN
kilonewton σε Τόνους kN Tn

--

Newton σε Λίβρες N U.S. lb
Λίβρες σε Newton U.S. lb N

(*) 1kN=103N, 1Tn=103kg. Οι Tn, kg είναι μονάδες μάζας, συμβατικά όμως και για λόγους ευκολότερης κατανόησης τα χρησιμοποιούμε στη θέση των σωστών Mp, p (pont). Ακόμα 1dyn=0.01kN.


Μετατροπή μονάδων πίεσης - τάσης

Aτμόσφαιρες σε kiloPascal at (kg/cm2) kPa (kN/m2)
kiloPascal σε Ατμόσφαιρες kPa (kN/m2) at (kg/cm2)

--

kiloPascal σε psi kPa (kN/m2) psi (lb/in2)
psi σε kiloPascal psi (lb/in2) kPa (kN/m2)

(*) at είναι η τεχνική ατμόσφαιρα: 1at=1kg/cm2. atm είναι η φυσική ατμόσφαιρα 1atm=1.03kg/cm2=101.325kPa. Ακόμα για την ατμοσφαιρική πίεση χρησιμοποιείται το bar και το Torr, 1bar=100kPa ή 1mbar=100Pa, 1Torr=133Pa, 1atm=1013mbar=760Torr (760 mm στήλης υδραργύρου για πίεση 1atm).

Τέλος σε παλαιότερες τεχνικές εφαρμογές χρησιμοποιείται και ο τόνος ανά τετραγωνικό μέτρο - Tn/m2 πίεση που αντιστοιχεί προσεγγιστικά σε 1 μέτρο στήλης νερού. 1 at ισοδυναμεί με 10 Tn/m2 ή περίπου με 10 μέτρα στήλης νερού.


Μετατροπή μονάδων ισχύος

kilowatt σε μετρ. ίππους kW (kJ/s) hp
μετρ. ίπποι σε kiloWatt hp kW (kJ/s)

(*) Ο μετρικός ίππος που χρησιμοποιείται (hp) ταυτίζεται με την γερμανική μονάδα ισχύος PS και τον ατμόΐππο (cv). Ο αμερικάνικος ίππος HP ισοδυναμεί με 746/736 hp. (hp, αρχικά των αγγλικών λέξεων horse power).


Μετατροπή μονάδων έργου - ενέργειας

kiloJoule σε kilocalorie kJ kcal
kilocalorie σε kilojoule kcal kJ

--

kiloJoule σε Κιλοβατώρες kJ kWh
Κιλοβατώρες σε kiloJoule kWh kJ

--

Έργια σε Κιλοβατώρες 1012erg kWh
Κιλοβατώρες σε Έργια kWh 1012erg

(*) ’λλες μονάδες ενέργειας: Το ηλεκτρονιοβόλτ (eV) 1eV=1.6*10-19J=4.45*10-26kWh και το έργειο (erg) 1erg=10-7J.


Μετατροπή μονάδων θερμοκρασίας

Celsius σε kelvin °C K
kelvin σε Celsius K °C

--

Celsius σε Fahrenheit °C °F
Fahrenheit σε Celsius °F °C


Πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των μονάδων

1 000 000 000 000 = 1012 terra T
1 000 000 000 = 109 giga G
1 000 000 = 106 mega M
1 000 =103 kilo k
100 =102 hecto h
10 = 101 deca da
0.1 = 10-1 deci d
0.01 = 10-2 centi c
0.001 = 10-3 milli m
0.000 001 = 10-6 micro μ
0.000 000 001 = 10-9 nano n
0.000 000 000 001 = 10-12 pico p
0.000 000 000 000 001 = 10-15 fempto f
0.000 000 000 000 000 001 = 10-18 atto a

 


Το σύστημα μονάδων S.I.

Α. Βασικές μονάδες

 • Μήκος: Μέτρο (m).
 • Μάζα: Χιλιόγραμμο (kg).
 • Χρόνος: Δευτερόλεπτο (s).

Β. Παράγωγες μονάδες

 • Συχνότητα: Hertz (Hz), κύκλοι ανά δευτερόλεπτο (1/s)
 • Ταχύτητα: Mέτρα ανά δευτερόλεπτο (m/s)
 • Επιτάχυνση: Μέτρα ανά δευτερόλεπτο ανά δευτερόλεπτο (m/s2)
 • Δύναμη: Newton (N), Ν=kg · m/s2 , δηλαδή 1 Newton είναι η δύναμη που απαιτείται για να επιταχυνθεί σώμα μάζας 1kg κατά 1m/s2.
 • Ροπή Δύναμης: Newton meter (Ν · m), δηλαδή 1 Ν · m είναι η ροπή που δίνει μια δύναμη 1Ν με μοχλοβραχίονα 1m.
 • Επιφάνεια: Τετραγωνικό μέτρο (m2)
 • Πίεση: Pascal (Pa), Pa=N / m2, δηλαδή η δύναμη που ασκείται ανά μονάδα επιφάνειας.
 • Έργο - Ενέργεια: Joule (J), J=N · m, δηλαδή 1 Joule είναι το έργο που παράγει δύναμη 1N κατά την μετακίνηση της στην διεύθυνση εφαρμογής της για μήκος 1m.
 • Ισχύς: Watt (W), Watt=J/s, ο ρυθμός δηλαδή παραγωγής έργου, 1Watt=1 Joule ανά δευτερόλεπτο.
 • Όγκος: κυβικό μέτρο (m3) - λίτρο (l), 1l=0.001 m3.
 • Πυκνότητα: Χιλιόγραμμα ανά κυβικό μέτρο (kg/m3).
 • Ειδικό βάρος: Newton ανά κυβικό μέτρο (N/m3).
 • Θερμοκρασία: kelvin (K) και βαθμοί Celsius (°C)

 

Επιστροφή στο περιεχόμενο